Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Αλλοιώσεις οξείας διαμεσοσωληναριακής νεφρίτιδας σε σύνδρομο Sj?gren (σελ. 170)
Acute tubulointerstitial nephritis in Sj?gren syndrome (p. 170)

Vol 32, No 3 (2020)

Table of Contents

Νεκρολογίες - Οbituaries

Στη μνήμη του Νίκου Ντόμπρου, In memory of Nikos Dombros
Κ. Σόμπολος, K. Sombolos

Ανασκοπήσεις - Reviews

Oξεία νεφρική βλάβη σχετιζόμενη με οξεία διάμεση νεφρίτιδα, Acute kidney injury associated with acute interstitial nephritis
Α. Χαλκιά Χαλκιά, Δ. Πετράς, A. Chalkia, D. Petras
Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης και COVID-19, Renin-Angiotensin-Aldosterone System and Covid-19
Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Σιαμόπουλος, N. Papagalanis, K. Siamopoulos

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Υπομφάλια τοποθέτηση περιτοναϊκού καθετήρα στη λευκή γραμμή, Subumbilical peritoneal catheter placement on the linea alba
Α. Γεωργουλίδου, Κ. Παύλου, I. Ρωμανίδου, A. Μπακαλούδης, N. Oσμάν, M. Αριστινίδου, Φ. Μεχμέτ, Κ. Μαυροματίδης, A. Georgoulidou, K. Pavlou, I. Romanidou, A. Bakaloudis, N. Osman, M. Aristinidou, F. Mechmet, K. Mavromatidis
Μέτρα των ιδιωτικών Μονάδων Αιμοκάθαρσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, Policies against the COVID-19 pandemic implemented by Greek privately owned Haemodialysis Units
Δ. Κιρμιζής, Λ. Γιονανλής, Ι. Δρούλιας, Ε. Ευθυμίου, Α. Σταυρουλόπουλος, Κ. Τρίγκα, Π. Τρίγκας, Ε. Πάνου, Φ. Μακρής, Γ. Μηλάτος, Χ. Μπαλοδήμος, Π. Νεννές, Ειρ. Σταυρινού, Γ. Ντέτσκας, Α. Δράκου, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Ιντζεβίδου, D. Kirmizis, L. Gionanlis, I. Droulias, E. Efthimiou, A. Stavroulopoulos, K. Trigga, P. Triggas, E. Panou, F. Makris, G. Milatos, Ch. Balodimos, P. Nennes, I. Stavrinou, G. Detskas, A. Drakou, D. Papadopoulou, E. Intzevidou

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Διαβητική νεφροπάθεια και μηνοειδείς σχηματισμοί (παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας), Diabetic nephropathy and crescents ? case report and review of the literature
O. Μπαλάφα, Γ. Λιάπης, Α. Κίτσος, Τ. Δάκος, Ι. Θεοδώρου, Ε. Ντουνούση, O. Balafa, G. Liapis, A. Kitsos, T. Dakos, I. Theodorou, E. Dounousi