Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2020: Υγεία νεφρών για όλους σε όλο τον κόσμο.
World Kidney Day 2020. Kidney Health for Everyone Everywhere.

Vol 31, No 1 (2020)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Μονοκλωνική γαμμαπάθεια με νεφρική σημασία - Monoclonical gammopathy of renal significance
Ε. Καλαϊτζάκης, Σ. Τσιάκας, Ε. Κάψια, Σ. Μαρινάκη, Ι. Μπολέτης, E. Kalaitzakis, S. Tsiakas, E. Kapsia, S. Marinaki, J. Boletis
Πρωτεoμική ανάλυση ούρων για την πρόβλεψη διαβητικής νεφροπάθειας - Urinary proteomics analysis for prognosis of diabetic nephropathy
Ν. Φραντζή, Ε. Κριτσέλη, Α. Βλάχου, Δ. Γούμενος, M. Frantzi, Ε. Critselis, A. Vlahou, D.S. Goumenos

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Ήπια σημειολογία σε ασθενή με βαριά ουραιμία, μεταβολική οξέωση, υπασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία και υπερουριχαιμία - Mild clinical signs in a patient with severe uraemia, metabolic acidosis, hypocalcaemia, hyperphos-phatemia and hyperuricemia
Α. Μπακαλούδης, Α. Γεωργουλίδου, Γ. Ρωμανίδου, Ειρ. Καλογιαννίδου, Ν. Oσμάν, Λ. Σίμογλου, Π. Ζηνάπη, Κ. Μαυροματίδης, A. Bakaloudis, A. Georgoulidou, Y. Romanidou, I. Kalogiannidou, N. Osman, L. Simoglou, P. Zinapi, K. Mavromatidis

Εικόνες στη νεφρολογία - Images in nephrology

Η γέννηση μιας σπειραματικής μήνης - Birth of a glomerular crescent
Π. Πατεινάκης, Ι. Ευστρατίου, Δ. Παπαδοπούλου, P. Pateinakis, I. Efstratiou, D. Papadopoulou

Ειδικό άρθρο - Special article

World Kidney Day 2020. Kidney Health for Everyone Everywhere ? from Prevention to Detection and Equitable Access to Care
Philip Kam-Tao Li, Guillermo Garcia-Garcia, Siu-Fai Lui, Sharon Andreoli, Winston Wing-Shing Fung, Anne Hradsky, Latha Kumaraswami, Vassilios Liakopoulos, Ziyoda Rakhimova, Gamal Saadi, Luisa Strani, Ifeoma Ulas, Kamyar Kalantar-Zadeh