Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2019: Υγεία νεφρών για όλους σε όλο τον κόσμο.
Word Kidney Day 2019. Kidney Health for Everyone Everywhere.

Vol 31, No 1 (2019)

Table of Contents

Βραχεία ανασκόπηση - Brief reviews

Αξιολόγηση της παραθορμόνης του ορού σε νεφρολογικές και άλλες παθολογικές καταστάσεις - Evaluation of serum parathyroid in kidney and other pathological conditions
Μ. Παπαδημητρίου, Αικ. Αδάμου, M. Papadimitriou, A. Adamou

Ανασκοπήσεις - Reviews

Η αφυδάτωση των ηλικιωμένων - Dehydration of the elderly
Ε. Καλογιαννίδου, Κ. Μαυροματίδης, E. Kalogiannidou, K. Mavromatidis

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Αντιμετώπιση της σοβαρού βαθμού υποκαλιαιμίας με ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση καλίου σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση - Treatment of severe hypokalaemia with intraperitoneal potassium in peritoneal dialysis patients
Γ. Ρωμανίδου, Α. Μπακαλούδης, Α. Γεωργουλίδου, Μ. Αριστινίδου, Ι. Παρόγλου, Ν. Oσμάν, Κ. Μαυροματίδης, Y. Romanidou, A. Bakaloudis, A. Georgoulidou, M. Aristinidou, I. Paroglou, N. Osman, K. Mavromatidis

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Oξεία νεφρική βλάβη οφειλόμενη σε τοξικότητα από μεθοτρεξάτη. Αντιμετώπιση με on-line αιμοδιαδιήθηση. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - Acute renal damage due to methotrexate toxicity. Treatment with on-line hemodialysis. Case pre
Σ. Πάσχου, Κ. Αρμεντζοϊου, Χ. Μπαντής, Ε. Τσαντεκίδου, Σ. Φραγκίδης, Γ. Σπανός, Χ. Δόντσος, Μ. Παπαθανασίου, Α. Γιαννακοπούλου, Α. Αναγνωστόπουλος, Γ. Μπαμίχας, S. Paschou, K. Armentzoiou, Ch. Bantis, E. Tsantelidou, S. Fragidis, G. Spanos, Ch. Dontsos, M. Papathanasiou, A. Giannakopoulou, A. Anagnostopoulos, G. Bamichas
Βαριά μεταβολική αλκάλωση σε ασθενή με υστέρηση ανάπτυξης, υποθρεψία και προκλητούς εμέτους - Severe metabolic alkalosis in a patient with growth retardation, malnutrition and challenged vomiting
Γ. Ρωμανίδου, Α. Μπακαλούδης, Α. Γεωργουλίδου, Ι. Παρόγλου, Μ. Αριστινίδου, Π. Ζηνάπη, Κ. Μαυροματίδης, Y. Romanidou, A. Bakaloudis, A. Georgoulidou, I. Paroglou, M. Aristinidou, P. Zinapi, K. Mavromatidis

Ειδικό άρθρο - Special article

Παγκόσμια ημέρα νεφρού 2019: Burden, access, and disparities in kidney disease - World Kidney Day 2019: Editorial Women and Kidney Disease: Reflections on World Kidney Day 2019
D. C. Crews, A. K. Bello, G. Saadi