Αρχική » Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Υποτροφίες - Βραβεία

Υποτροφίες


Εκπαίδευση 

Η ΕΝΕ συστήνει επιτροπή για την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, με στόχο την επιστημονική βοήθεια στα μέλη της και την πιστοποίηση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενθαρρύνει την συνεχή προσπάθεια των μελών για την διαρκή ανανέωση των γνώσεων και της επιδεξιότητάς τους σε κρίσιμους τομείς της Νεφρολογίας. Παρέχει επίσης υποτροφίες και επιβραβεύσεις επιστημονικών εργασιών στη διάρκεια επιστημονικών συναντήσεων – συνελεύσεων. Οι επιστημονικές συναντήσεις – συνέδρια που οργανώνει η Εταιρεία είναι:

 • Επιστημονική Συνάντηση και Εκπαιδευτική Ημερίδα ετήσια (Νοέμβριο εναλλάξ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
 • Οργάνωση μεταπτυχιακών θεμάτων – στρογγυλών τραπεζιών.
 • Πανελλήνιο Συνέδριο ετήσια.

Δημοσίευση ενδιαφερόντων νεφρολογικών θεμάτων.
Βραβεία, υποτροφίες, τιμητικές διακρίσεις.

Υποτροφίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
(Γ.Σ. 09.04.83, 07.03.86, 20.03.87, 20.11.87, 21.05.87, 21.05.92, 19.11.97, 12.03.09, 19.11.22)
Οι υποτροφίες προκηρύσσονται δύο φορές κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο  κάθε έτους και ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου και η 30 Ιουνίου του έτους της προκήρυξης.


1. Όροι συμμετοχής
1.1 Μέλος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (ειδικευόμενος ή ειδικευμένος) από έτους τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

1.2 Ηλικία μέχρι 45 έτη (συμπλήρωση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής των δικαιολογητικών).

1.3 Πολύ καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις που η αίτηση  αφορά μετεκπαίδευση σε κέντρο του Εξωτερικού.

2. Αντικείμενα υποτροφίας
2.1    Έρευνα ή Κλινική Νεφρολογία σε Κέντρο του Εσωτερικού ή Εξωτερικού (Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής).

3. Δικαιολογητικά
3.1 Αίτηση όπου θα αναφέρονται το αντικείμενο της έρευνας ή μετεκπαίδευσης και το προτεινόμενο κέντρο.

3.2 Βιογραφικό Σημείωμα.

3.3 Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα (π.χ. από το Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ιταλικό Ινστιτούτο ή Ινστιτούτο Γκαίτε) ή τεκμηριωμένη απόδειξη γνώσης της ξένης γλώσσας (π.χ. πολυετής διαμονή, μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κ.α.) στις περιπτώσεις που η αίτηση  αφορά μετεκπαίδευση σε κέντρο του Εξωτερικού.

3.4  Συστατική εμπιστευτική επιστολή   για   τον   υποψήφιο από δύο άτομα.   Η   Επιτροπή Υποτροφίας μπορεί, κατά την κρίση της, να απευθυνθεί και σε τρίτους για συστατική επιστολή.

3.5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος ή ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία κατά τη διάρκεια αυτής της υποτροφίας.

3.6 Για τη λήψη της υποτροφίας από μέλη που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ε.Σ.Υ., Πανεπιστήμιο) απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η προσκόμιση, από τον υποψήφιο, εγκεκριμένης εκπαιδευτικής άδειας από τον Φορέα του, για το χρονικό διάστημα που θα απουσιάσει, σύμφωνα με το Νόμο.

4. Επιτροπή Υποτροφίας
4.1 Θα είναι εννεαμελής (9)

4.2 Θα αποτελείται από:

4.2.1 τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας

4.2.2 τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας

4.2.3 τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Εταιρείας

4.2.4 τον Ταμία του Δ.Σ. της Εταιρείας

4.2.5 τον Πρόεδρο του προηγούμενου Δ.Σ. της Εταιρείας

4.2.6 τον Γενικό Γραμματέα του προηγούμενου Δ.Σ. της Εταιρείας

4.2.7 τρία (3) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, με θητεία όση και του αντίστοιχου Δ.Σ.

4.3 Στην Επιτροπή θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

4.4 Όποιος κατά σύμπτωση μετέχει στην Επιτροπή με διπλή ιδιότητα θα έχει δικαίωμα για μία μόνο ψήφο.

5. Διάρκεια της υποτροφίας
5.1  Οι υποτροφίες απονέμονται το Μάϊο ή τον Νοέμβριο κάθε έτους και έχουν διάρκεια ενός εξαμήνου ή ενός έτους. Παρά το γεγονός ότι το συνολικό ποσό της υποτροφίας δεν μπορεί να αυξηθεί, ο υπότροφος έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη διαμονή του στο εξωτερικό με δικά του έξοδα.

6. Υποχρεώσεις υποτρόφου
6.1  Πρόσκληση από το προτεινόμενο Κέντρο μετεκπαίδευσης (κατά την απονομή της υποτροφίας).

6.2  Έκθεση απόδοσης του/της υποτρόφου μία για τις εξάμηνες υποτροφίες (τρεις μήνες μετά την αναχώρηση) και δύο φορές το χρόνο για την ετήσια υποτροφία (έξι και εννέα μήνες μετά την αναχώρηση). Η παράλειψη υποβολής της παραπάνω έκθεσης αποτελεί λόγο διακοπής της υποτροφίας.

6.3  Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του μέσα σε έξι ή δώδεκα μήνες για τις εξάμηνες και ετήσιες υποτροφίες αντίστοιχα, χάνει την υποτροφία. Σε περίπτωση που υπάρχει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση από τον/την υπότροφο για μεγαλύτερη χρονική παράταση, το Δ.Σ. αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψη της παράτασης, χωρίς αυτό να δεσμεύει τη διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών του επομένου έτους.

7.  Οικονομικές παροχές
7.1. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας, περιλαμβανομένων όλων των εξόδων (εισιτήρια, παραμονή),  είναι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις εξάμηνες υποτροφίες και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις ετήσιες υποτροφίες εφόσον ο/η υπότροφος κατέχει έμμισθη θέση. Εάν ο/η υπότροφος δεν κατέχει έμμισθη θέση, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ αντίστοιχα.

7.2 Ειδικά για τους ειδικευόμενους το πόσο της υποτροφίας είναι χίλια (1.500) ευρώ ανά μήνα, με μέγιστο τους έξι μήνες.

7.3. Η υποτροφία καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποτρόφου σε δύο (2) ισόποσες δόσεις για τις εξάμηνες και τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις για τις ετήσιες υποτροφίες (ανά 3μηνο).  Πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης απαραίτητη η αποστολή βεβαίωσης από τον επιβλέποντα ότι ο υπότροφος άρχισε τη μετεκπαίδευση και εργάζεται κανονικά.

8.  Διαδικασία επιλογής
8.1 Χρησιμοποιούνται τρεις (3) εισηγητές που μένουν ανώνυμοι.

8.2 Ως κριτήρια χρησιμοποιούνται η προϋπηρεσία και η επίδοση (βιογραφικό σημείωμα), το ήθος και η συνεργασιμότητα (συστατικές επιστολές), το προτεινόμενο αντικείμενο μετεκπαίδευσης και το γεγονός ότι ο υποψήφιος δεν έχει κάνει μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στο παρελθόν (χωρίς αυτό να αποτελεί αίτιο αποκλεισμού).

8.3 Συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής υποτροφίας εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

8.4 Η ψηφοφορία από την επιτροπή είναι ανοικτή και αιτιολογημένη. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος, αλλά δεν μπορεί να προτείνει περισσότερους από έναν (1) υπότροφο για τις εξάμηνες και περισσότερους από έναν (1) υπότροφο για τις ετήσιες υποτροφίες.

8.5 Η επιτροπή υποτροφίας βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) από τα εννέα μέλη.

8.6 Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ο υπότροφος επιλέγεται με κλήρο από τον Πρόεδρο της επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Οι υποτροφίες προκηρύσσονται δύο φορές κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο  κάθε έτους και ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου και η 30 Ιουνίου του έτους της προκήρυξης.

1. Όροι συμμετοχής

1.1 Ο υποψήφιος διδάκτωρ μέλος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας από έτους τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

1.2 Βιογραφικό σημείωμα βραχύ του υποψηφίου.

1.3. Κατάθεση έκθεσης πρωτοτυπίας και σπουδαιότητας της Διδακτορικής Διατριβής και απόφασης οικείου Τομέα ή/και Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών (εάν υπάρχει στο οικείο Ιατρικό Τμήμα/Σχολή) για έγκριση εκπόνησής της

1.4. Έγκριση του ερευνητικού πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Βιοηθικής του οικείου Ιατρικού Τμήματος/Σχολής (εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία).

2.  Οικονομικές παροχές

2.1. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας είναι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και καλύπτει  όλες τις ανάγκες  για την εκπόνηση  της διατριβής (αναλώσιμα, αμοιβές τρίτων, δημοσιεύσεις κλπ)

2.2. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται μέσω κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

3.  Διαδικασία επιλογής

3.1 Χρησιμοποιούνται τρεις (3) εισηγητές που μένουν ανώνυμοι.

3.2 Ως κριτήρια χρησιμοποιούνται τα βιογραφικά σημειώματα του υποψήφιου διδάκτορα και του επιβλέποντα και η σπουδαιότητα και πρωτοτυπία του προτεινόμενου ερευνητικού πρωτοκόλλου.

3.3 Η ψηφοφορία από την επιτροπή υποτροφιών είναι ανοικτή και αιτιολογημένη. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος.

3.4 Η επιτροπή υποτροφίας βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) από τα εννέα μέλη.

3.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας  ο υπότροφος επιλέγεται  από τον Πρόεδρο της επιτροπής.

4. Υποχρεώσεις υποτρόφου

4.1 Αναφορά της υποτροφίας στις ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής

4.2 Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής και την επιτυχή εξέταση του υποψήφιου διδάκτορα, κατάθεση της απονομής του τίτλου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ

(Γ.Σ. 04.11.1982, 08.04.1983, 17.11.1989, 16.03.1990, 13.11.96,19.5.2023)

 1. Το βραβείο θα απονέμεται ετήσια κατά το αντίστοιχο Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο, στον κύριο συγγραφέα μιας εργασίας νεφρολογικού περιεχομένου, με κριτήρια την πρωτοτυπία της, τη μεθοδολογία της και τη σπουδαιότητα των συμπερασμάτων της.
 1. Ο υποψήφιος για το βραβείο συγγραφέας πρέπει να είναι Έλληνας, μέλος της Εταιρείας μας.
 1. Η εργασία πρέπει να έχει γίνει σε Ελληνικό κέντρο και να μην έχει ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί προηγουμένως έστω και μερικώς (ούτε ως διατριβή).
 1. Οι υποψήφιες για το βραβείο εργασίες θα στέλνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Νεφρολογικού Συνεδρίου, με προθεσμία υποβολής την προθεσμία υποβολής των εργασιών του Συνεδρίου. Η συγγραφή της εργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Περιοδικού «Ελληνική Νεφρολογία».
 1. Κάθε εργασία θα υποβάλλεται σε 4 αντίτυπα, αλλά μόνο στο ένα θα αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων και το κέντρο προέλευσης (σε χωριστή σελίδα μαζί με τον τίτλο που θα επαναλαμβάνεται και στην επόμενη σελίδα δηλαδή στην πρώτη των υπολοίπων αντιτύπων).
 1. Η εργασία δεν αποκλείεται να σταλεί και ως περίληψη για ανακοίνωση στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την υποβολή της για βραβείο.
 1. Την εργασία θα συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το βραβείο συγγραφέα, ότι η εργασία έχει γίνει σε Ελληνικό κέντρο και δεν έχει ανακοινωθεί ή δημοσιευτεί έστω και μερικώς.
 1. Οι εργασίες θα στέλνονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε 3 κριτές για βαθμολόγηση (θα στέλνονται τα αντίτυπα που δεν θα έχουν τα ονόματα των συγγραφέων και το κέντρο προέλευσης).
 1. Η τελική επιλογή θα γίνεται με βάση τη βαθμολογία, από την Οργανωτική Επιτροπή, που θα συμπληρώνεται γι’ αυτήν την περίπτωση από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, από τον προηγούμενο Πρόεδρο της Εταιρείας και τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του προηγούμενου Συνεδρίου. Όποιος μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής με διπλή ιδιότητα θα έχει δικαίωμα για μία μόνο  ψήφο.   Της  επιτροπής  αυτής  προεδρεύει  ο  πρόεδρος  της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
 1. Η απόφαση για την καλύτερη εργασία λαμβάνεται πριν από τη δημοσίευση του προγράμματος του Πανελλήνιου Νεφρολογικού Συνεδρίου ώστε να μη γίνονται γνωστοί οι υποψήφιοι.

Το βραβείο θα αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσόν των 1.500 ευρώ. Θα απονέμεται σε  μία   μόνο  εργασία  κατά  τη   διάρκεια   του   Πανελληνίου Νεφρολογικού Συνεδρίου και θα παρουσιάζεται στο Συνέδριο από τον πρώτο συγγραφέα.