Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ» 
(Ισχύει από 17.11.2018) 

 

Στόχος της εκδόσεως του περιοδικού είναι αφενός να προβάλλει το επιστημονικό έργο των μελών της Εταιρείας και των άλλων ιατρών της χώρας σε θέματα νεφρολογίας και συγχρόνως να συμβάλλει στη σωστή και υπεύθυνη ιατρική ενημέρωση του ιατρικού κόσμου. 
Την εκπλήρωση αυτών των στόχων αναλαμβάνει η Επιτροπή Σύνταξης (Ε.Σ.). Ο κανονισμός διασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της Ε.Σ., που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Επειδή όμως το περιοδικό είναι επίσημη έκδοση της Ε.Ν.Ε. και η οικονομική κάλυψή του γίνεται από την Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός σε ετήσια βάση με έκθεση προς το Δ.Σ., έτσι ώστε να μην ανακύπτουν προβλήματα «εκ των υστέρων».
Η έκδοση του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ» της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (Ε.Ν.Ε.) είναι τετραμηνιαία και διέπεται από εσωτερικό κανονισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείπει η δυνατότητα κάποιας ελαστικότητας με σκοπό την ταχύτερη και δυναμικότερη λύση σε προβλήματα που θα ανακύπτουν καθημερινά. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται και να ανανεώνεται μετά από σχετική πρόταση τουλάχιστον των μισών συν ένα μελών της Ε.Σ. και μετά από έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. 

΄Αρθρο 1 
Σύνθεση της Σ.Ε.-Καθήκοντα μελών-Ανανέωση 

Η Ε.Σ. αποτελείται από τον Διευθυντή Έκδοσης (Editor-in-Chief), τον Υπεύθυνο Σύνταξης, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Σύνταξης, 7 Θεματικούς Εκδότες, τον Υπεύθυνο  Διαφημίσεων και 21 μέλη, μέλη της ΕΝΕκαθώς και 5-10 μέλη Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο αριθμός των παραπάνω μελών της Ε.Σ. μπορεί να αυξηθεί αν υπάρχει ανάγκη. 
Ο Διευθυντής Έκδοσης προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Σ. και υπογράφει τα επίσημα έγγραφα. Ο Υπεύθυνος Σύνταξης είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Σ., εποπτεύει την ομαλή εκτύπωση του περιοδικού και αποτελεί τον σύνδεσμο Ε.Σ.-τυπογραφείου ενώ, ακόμη, αναπληρώνει το Διευθυντή Έκδοσης σε περιπτώσεις απουσίας του. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Σύνταξης βοηθά και αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Υπεύθυνο Σύνταξης. 
Ένας φιλόλογος και δύο βοηθοί σύνταξης έμμισθοι που δεν ανήκουν στην Ε.Σ. διορθώνουν τα κείμενα 
Ο Διευθυντής Έκδοσης επιλέγει δύο κριτές από τα μέλη της Ε.Σ. στους οποίους και αποστέλλει για κρίση τις εργασίες. 
Ο Διευθυντής Έκδοσης, ο Υπεύθυνος Σύνταξης, ο  Αναπληρωτής Υπεύθυνος Σύνταξης και οι Θεματικοί Εκδότες έχουν 5ετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, από τα μέλη της Ε.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης ή μη ανανέωσης της θητείας προτείνονται δύο ονόματα για κάθε κενούμενη θέση από τα μέλη της Επιτροπής Σύνταξης και η εκλογή τελικά γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. Η Ε.Σ. που ήδη λειτουργεί αυτόματα, αναγνωρίζεται ως η επίσημη Ε.Σ. για την επόμενη 5ετία. Υπεύθυνος Διαφημίσεων του περιοδικού είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Εταιρείας. Η θητεία των υπολοίπων μελών της Ε.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μόνον για μία ακόμη τριετία έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερα μέλη της ΕΝΕ να συμμετέχουν στην Ε.Σ. Όλα τα μέλη της Ε.Σ. είναι υποχρεωμένα ετήσια να αποστέλλουν ή να προτείνουν την αποστολή από συνάδελφο μίας τουλάχιστον εργασίας οποιουδήποτε τύπου και να κρίνουν 1-2 εργασίες κατ’ έτος που αποστέλλονται για πιθανή δημοσίευση στο περιοδικό. Το μέλος της Ε.Σ. που δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του στη διετία αντικαθίσταται. Προτάσεις για τα νέα μέλη γίνονται από κοινού από την Ε.Σ. και το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. με την παρακάτω διαδικασία: Ο Διευθυντής Έκδοσης και ο Πρόεδρος της ΕΝΕ προτείνουν ονόματα υποψηφίων διπλάσια από τον αριθμό των κενούμενων θέσεων και από αυτά εκλέγονται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. τα νέα μέλη.  

Αρθρο 2 
Τόπος και τρόπος συνεδριάσεως 

Η Ε.Σ. του περιοδικού συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Επιστημονικής Συνάντησης και του Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεφρολογίας (Νοέμβριο και Μάϊο)σε τακτικές συνεδριάσεις και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας από τα μέλη της. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση γίνεται την επόμενη εβδομάδα και την ίδια ημέρα και ώρα με όσα μέλη είναι παρόντα. Υπάρχει περίπτωση σε επείγοντα προβλήματα να γίνονται και έκτακτες συνεδριάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας για τη λήψη μιας απόφασης, η ψήφος του Διευθυντή Έκδοσης θεωρείται διπλή. Ο Διευθυντής Έκδοσης συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει της συνεδρίασης και είναι ο εισηγητής των θεμάτων αλλά κάθε μέλος της Ε.Σ. δυνατό να θέσει θέματα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

΄Αρθρο 3 
Διακίνηση εργασιών 

1. Κλινικοεργαστηριακές εργασίες: ΄Ολες παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται από τον Υπεύθυνο Σύνταξης, διαβάζονται από τον τελευταίο και το Διευθυντή Έκδοσης και εφόσον είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού, αποστέλλονται στο Θεματικό Εκδότη και σε έναν άλλον κριτή, πάλι μέλος της Ε.Σ., αλλά μη εργαζόμενο στο ίδιο κέντρο. Στις αποστελλόμενες εργασίες, έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των συγγραφέων. Οι εργασίες χαρακτηρίζονται ως δημοσιεύσιμες, δημοσιεύσιμες μετά από τροποποιήσεις ή μη δημοσιεύσιμες στο ειδικό έντυπο που αποστέλλεται στους κριτές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των κριτών για τη δημοσίευση ή μη της εργασίας, αυτή αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Την τελική απόφαση για τη δημοσίευση ή μη μιας εργασίας, λαμβάνει ο Διευθυντής Έκδοσης  και την κοινοποιεί με ανάλογη επιστολή στους συγγραφείς. 
2. Εργασίες ενημερωτικού χαρακτήρα-Ανασκοπήσεις: Η συγγραφή τους ανατίθεται από το  Διευθυντή Έκδοσης ή τους Θεματικούς Εκδότες σε συγγραφέα με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητα στη συγγραφή του άρθρου. Η κρίση των άρθρων αυτών γίνεται από το Θεματικό Εκδότη και ένα άλλο μέλος της Ε.Σ. Η ανάθεση της συγγραφής δεν είναι δεσμευτική για την τελική δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση που συνάδελφος, αποστείλει αυτόβουλα μια εργασία ενημερωτικού χαρακτήρα, η Ε.Σ. προχωράει στην κρίση της με τη διαδικασία τηρείται για τις λοιπές εργασίες. 

‘Αρθρο 4 

Δεν δημοσιεύονται εργασίες χωρίς κρίση. αλλά δυνατόν να δημοσιευτούν περιλήψεις εργασιών που ανακοινώθηκαν στα Πανελλήνια Νεφρολογικά Συνέδρια διότι έχουν κριθεί και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.   Τέλος, το περιοδικό δυνατό να εκδίδει θεματικά-συμπληρωματικά τεύχη (Supplements) στα οποία θα περιλαμβάνονται εργασίες που απεστάλησαν μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Σύνταξης και θα κρίνονται από τον Συντονιστή Έκδοσης του συμπληρωματικού τεύχους (GuestEditor) και το Θεματικό Εκδότη. 
Ο παραπάνω κανονισμός ισχύει από τις 17Νοεμβρίου 2018

Πρόσβαση στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία

 

 


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Δ.Σ. 8/5/2019) 
 

1. Σκοπός της λειτουργίας της Eπιτροπής Eκπαίδευσης (ΕΕ) είναι η ενοποίηση και ομογενοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η απόκτηση συνέχειας και η διασφάλιση της συμμετοχής περισσοτέρων μελών για την καλύτερη διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου της. 
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ., το οποίο τελικά αποφασίζει, για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες στην ετήσια Επιστημονική Συνάντηση και Εκπαιδευτική Ημερίδα, στο ετήσιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και σε όσες ακόμα εκπαιδευτικές δραστηριότητες είτε προκύψουν είτε η ίδια κρίνει σκόπιμο να διεξαχθούν. Γενικότερα εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα της Εταιρείας, ενώ από το Δ.Σ. της ανατίθενται και καθήκοντα στη διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
3. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης είναι εννεαμελής. 
4. Σ’ αυτή συμμετέχουν ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΕΝΕ, ένας ειδικευόμενος στη νεφρολογία που βρίσκεται στην αρχή του 2ου χρόνου της ειδικότητας, ένας επιμελητής Β΄, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. 
5. Για τα πέντε εναπομείναντα μέλη, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να καλύπτουν τα κύρια αντικείμενα της νεφρολογίας. 
6. Κάθε 3 χρόνια ανανεώνονται 3 μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παραμείνει πέραν της 4ετίας, ενώ μετά την αποχώρησή του, από τη θέση του Προέδρου παραμένει στην Επιτροπή για ένα χρόνο . Μέλη της Επιτροπής που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν ή δεν παρουσιάζουν συνεχή δραστηριότητα στη λειτουργία της αντικαθίστανται με πρόταση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης αποφασίζει για νέα μέλη το Δ.Σ. 
7. Τα αποχωρούντα και τα νέα μέλη (ως νέων προτείνεται διπλάσιος αριθμός των αποχωρούντων μελών) εισηγούνται από την επιτροπή και η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. Η αρχική επιλογή όλων των μελών θα γίνει από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. 
8. Η ΕΕ συνεδριάζει σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες και υποχρεωτικά τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο κατά το Πανελλήνιο Συνέδριο και την Επιστημονική Συνάντηση της Ε.Ν.Ε. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας από τα μέλη της. 
9. Ο πρόεδρος συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει της συνεδρίασης και είναι ο εισηγητής των θεμάτων. Γενικά έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Επιτροπής. 
Για το Δ.Σ. 
Θεοφάνης Αποστόλου Δημήτριος Πετράς  
Πρόεδρος   Γενικός Γραμματέας

 


 

Κανονισμός Ομάδων Εργασίας
(Ισχύει από 09.07.2019)

Ομάδες Εργασίας (ΟΕ)

 

Η ΕΝΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης τις συνεχείς μεταβολές σε γνώσεις, ερευνητικές προσπάθειες και φαρμακευτικές αγωγές, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των μελών της αποφασίζει την δημιουργία Ομάδων Εργασίας.  

 Στόχοι

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της Ομάδος, προώθηση κλινικής και βασικής έρευνας με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση ασθενών με νεφρική νόσο, ανάπτυξη δεσμών με συναδέλφους με τα ίδια ενδιαφέροντα, ανάπτυξη οδηγιών, βοήθεια σε θεραπευτικά πρωτόκολλα σε συνεργασία και έγκριση με το ΔΣ της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. 

Στις αρχικές φάσεις δημιουργίας των ΟΕ η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή  θα  συγκεντρώσει την ΟΕ και στη συνέχεια θα ψηφισθεί από τους παρόντες Συντονιστική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την παρουσία προτάσεων προς το ΔΣ της ΕΝΕ για μελέτες, στόχους, εργασίες, συνεργασίες, αρχειοθέτηση νοσημάτων (registry), δημοσιεύσεις κλπ. της συγκεκριμένης Ομάδος. Όλα θα κατατεθούν και θα εγκριθούν από το ΔΣ της ΕΝΕ. Οι αρχειοθετήσεις νοσημάτων που έγιναν στο παρελθόν θα πρέπει να συνεχισθούν με τους υπεύθυνους Νεφρολόγους και τους συνεργάτες τους σε συνεργασία με τις υπό δημιουργία Ομάδες Εργασίας  γιατί μόνον έτσι θα έχουμε πλήρη και συνεχή καταγραφή των Νεφρολογικών νοσημάτων στην Ελλάδα για τις παρούσες αλλά και μελλοντικές αρχειοθετήσεις.

O αριθμός των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Ομάδας εργασίας θα είναι 3-7 ανάλογα και με τον συνολικό αριθμό των μελών της ομάδας. Θα υπάρχει επικεφαλής (Συντονιστής) και αναπληρωτής και απλά μέλη. Η συντονιστική Επιτροπή προτείνει τον Συντονιστή της Ομάδος και τον αναπληρωτή του. Η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει τριετή θητεία και θα ψηφίζεται με μυστική ψηφοφορία ή ηλεκτρονικά. Ανανέωση κάθε 3 χρόνια των 2/3 της Συντονιστικής επιτροπής. Ο Συντονιστής της Επιτροπής δεν μπορεί να παραμένει πάνω από 6 χρόνια.  Μετά από διάλλειμα μιας τριετίας είναι δυνατόν να κατατεθεί εκ νέου υποψηφιότητα για Συντονιστή. Ειδικά για την πρώτη θητεία των μελών και για να μην αποχωρήσουν ταυτόχρονα στην 1η τριετία όλα τα μέλη, παρατείνεται η θητεία του 1/3 των μελών για 4 έτη (εκτός του Συντονιστή που η θητεία παραμένει στα 3 έτη). Οι Ομάδες Εργασίας είναι ανοικτές για όλους και σε κάθε χρονική περίοδο είναι δυνατόν να αιτηθούν συνάδελφοι την συμμετοχή τους στην ΟΕ. Μέλη της Ομάδας θα πρέπει να είναι τακτικά και ομότιμα, ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΕΝΕ. Μέλη δεν μπορούν να είναι εκπρόσωποι Βιομηχανίας, Φαρμακευτικών Εταιρειών και οποιοσδήποτε επιστήμονας ή άμεσος συγγενής που έχει επαγγελματική σχέση με Βιομηχανία ή Φαρμακευτική Εταιρεία και γενικά όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δύο μήνες πριν την λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής προκηρύσσονται εκλογές για την αλλαγή της Συντονιστικής Επιτροπής της ΟΕ ενώ οι αιτήσεις για εκλογή στην Επιτροπή θα πρέπει να γίνονται δυο εβδομάδες πριν την ημερομηνία εκλογών. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει υποχρέωση στις Ετήσιες Συναντήσεις της να ενημερώνει τα μέλη της για τα πεπραγμένα και μελλοντικά σχέδια της Ομάδας Εργασίας και θα ενημερώνει άμεσα το ΔΣ της ΕΝΕ για τις αποφάσεις.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΝΕ θα ενημερώνεται για τα πιθανά προγράμματα εκπαίδευσης των ΟΕ και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την Ομάδα και το ΔΣ της ΕΝΕ. Τυχόν διαφωνίες θα εξετάζονται από το εκάστοτε ΔΣ της ΕΝΕ το οποίο και θα έχει τον τελικό λόγο.

Οικονομική ενίσχυση θα γίνεται από χορηγίες (ιδιωτών, ιδρυμάτων, τρίτων προσώπων με προϋποθέσεις διαφάνειας και μη σύγκρουσης συμφερόντων) μέσω του ΔΣ της ΕΝΕ. Οι οποιεσδήποτε χορηγίες θα κατατίθενται στον λογαριασμό στην ΕΝΕ και το ΔΣ θα είναι υπεύθυνο να τις διαμοιράσει στα προγράμματα των Ομάδων Εργασίας με αυστηρά κριτήρια που θα συνυπολογίζουν τους στόχους, την σημαντικότητα, την αξιοποίηση των εργασιών των ΟΕ όπως και τη δίκαιη κατανομή για την βοήθεια των εργασιών όλων των ΟΕ. Σε κάθε περίπτωση αν υπάρχουν δυσκολίες στην κατανομή των χορηγιών ή αν πρέπει να δοθούν χορηγίες για πολλά προγράμματα το ΔΣ θα έχει την δυνατότητα να αναθέτει στην Επιτροπή Υποτροφιών  της ΕΝΕ την αξιολόγηση των προγραμμάτων και την επιχορήγηση τους. Οι χορηγίες θα δίνονται  μετά από αίτηση της Συντονιστικής επιτροπής στο ΔΣ της ΕΝΕ, με ανάλυση των στόχων του έργου για το οποίο ζητείται ενίσχυση, καταθέτοντας οικονομικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα εργασιών.

 Γραμματειακή υποστήριξη των Ομάδων θα γίνεται από ένα μέλος της Ομάδος σε συνεργασία με την Γραμματεία της ΕΝΕ. 

Οι συναντήσεις των ΟΕ θα γίνονται ετήσια στα Συνέδρια ή και πιθανά έκτακτα στις Επιστημονικές συναντήσεις της ΕΝΕ, Το ΔΣ της ΕΝΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει χώρους συνάντησης των Ομάδων τουλάχιστον στα ετήσια Συνεδρία της μετά από αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη  του Συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

 Εκ του  Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

Θεοφάνης Αποστόλου Δημήτριος Πετράς  

Πρόεδρος   Γενικός Γραμματέας

 


 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Γ.Σ.16/11/2018) 
1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας οργανώνεται ετήσια από το εκάστοτε Δ.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (Ε.Ν.Ε.)  
2. Τις μονές χρονιές Πρόεδρος του Συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος της ΕΝΕ και τις ζυγές χρονιές ο Πρόεδρος του Συνεδρίου είναι αιρετός και το Συνέδριο μπορεί να γίνει στην ελληνική επικράτεια.
3. O αιρετός Πρόεδρος του Συνεδρίου, εκλέγεται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται στη διάρκεια του προηγούμενου Πανελληνίου Συνεδρίου με αιρετό Πρόεδρο, μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών της Ε.Ν.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου.  
4. Την ευθύνη όλων των συνεδρίων την έχει το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και Ταμίας του Συνεδρίου είναι ο εκάστοτε Ταμίας της Ε.Ν.Ε.  
5. Οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν ως αιρετοί Πρόεδροι του Συνεδρίου πρέπει να το γνωστοποιήσουν γραπτώς στο Δ.Σ της Ε.Ν.Ε τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνεδρίου με αιρετό Πρόεδρο.  
6. Ο υποψήφιος αιρετός Πρόεδρος του Συνεδρίου πρέπει να εκπληρώνει τις εξής προϋποθέσεις:  
α. Να είναι τακτικό μέλος της Ε.Ν.Ε  
β. Να έχει ενεργό συμμετοχή στις επιστημονικές δραστηριότητες της Ε.Ν.Ε. κατά τη τελευταία δεκαετία.  
γ. Να μην έχει διατελέσει Πρόεδρος Πανελληνίου Συνεδρίου στα τελευταία πέντε Συνέδρια.  
δ. Να διαθέτει πείρα στην οργάνωση Συνεδρίων και ανάλογων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.  
7. Για την επιλογή της υποψηφιότητάς τους και του τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου οι υποψήφιοι αιρετοί Πρόεδροι του Πανελληνίου Συνεδρίου Νεφρολογίας στην αίτησή τους στο Δ.Σ: 
α. θα παρέχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.  
β. Θα προτείνουν απαραιτήτως μία ή δύο πόλεις για τη διενέργεια του Συνεδρίου, με ειδική αναφορά στην λειτουργία στην πόλη η την ευρύτερη περιοχή Νεφρολογικού Τμήματος ή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού, την ύπαρξη κατάλληλης κτιριακής και λοιπής υποδομής για την διενέργεια του Συνεδρίου και τη διαμονή των συνέδρων (συνεδριακό κέντρο, αίθουσες, ξενοδοχεία, διαθέσιμες κλίνες κ.ά), αλλά και την ύπαρξη ικανοποιητικής συγκοινωνιακής πρόσβασης.  
γ. Θα προτείνουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου  
δ. Θα υποβάλλουν ενδεικτικό οικονομικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που περιλαμβάνεται στο ειδικό σχέδιο οικονομικού προϋπολογισμού που αναφέρεται παρακάτω.  
ε. Μπορούν να συμπεριλάβουν κάθε σχετική πληροφορία που κρίνουν σκόπιμη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους 
8. Η εκλογή του αιρετού Προέδρου του Συνεδρίου θα αναφέρεται ως ξεχωριστό θέμα στην ημερήσια διάταξη που θα αποστέλλεται στα μέλη της Ε.Ν.Ε πριν από Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνεδρίου. Επίσης θα αποστέλλεται και εισήγηση του Δ.Σ., η οποία θα βασίζεται στον έλεγχο, ακόμη και επιτόπιο, των προϋποθέσεων που αναφέρονται στo άρθρο 7 του Κανονισμού.  
9. Τα ονόματα των υποψηφίων αιρετών Προέδρων του Συνεδρίου, εφόσον κριθεί από το Δ.Σ. ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα γνωστοποιούνται με την παραπάνω ημερήσια διάταξη μαζί με την οποία θα επισυνάπτεται και αντίγραφο όλων των δεδομένων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους, έτσι ώστε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Εταιρείας να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να μελετήσουν τις υποψηφιότητες και να αποφασίσουν.  
10. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, την διενέργεια του Συνεδρίου αναλαμβάνει πλήρως το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε στη θητεία του οποίου γίνεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση για την οργάνωση του Συνεδρίου.  
11. Η διάρκεια του Συνεδρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3,5 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής των Συνέδρων και της εναρκτήριας τελετής.  
12. Το Συνέδριο δεν θα φιλοξενεί το Συνέδριο της Ελληνικής Νεφρολογικής Ένωσης Νοσηλευτών.  
13. Οι επιστημονικές εργασίες του Συνεδρίου (διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, συμπόσια, ελεύθερες ανακοινώσεις, κ.τ.λ) δεν θα διεξάγονται παραλλήλως, εκτός αν υπάρξει αιτιολογημένη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής.  
14. Η βαθμολόγηση και επιλογή των εργασιών που υποβάλλονται για κρίση σε όλα τα Συνέδρια θα είναι ενιαία. Οι εργασίες για το Συνέδριο θα χωρίζονται σε 6 ενότητες: 
1) Αιμοκάθαρση,  
2) Περιτοναϊκή Κάθαρση,  
3) Μεταμόσχευση,  
4) Αρτηριακή Υπέρταση,  
5) Κλινική Νεφρολογία,  
6) Άλλα θέματα. 
Για κάθε μία από τις ενότητες αυτές θα υπάρχουν 4 κριτές και ένας Πρόεδρος, που θα επιλέγονται από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα κρίνει ποιες εργασίες ανήκουν σε κάθε ενότητα και θα στέλνει αντίγραφα των εργασιών της ενότητας και στους 5 κριτές. Κάθε κριτής θα βαθμολογεί όλες τις εργασίες της ενότητας με βαθμό από 0 (χείριστη) μέχρι 10 (άριστη). Οι κριτές θα στέλνουν όλα τα βαθμολογημένα πλέον αντίγραφα στον Πρόεδρο της ενότητας, ο οποίος θα βγάζει την τελική μέση βαθμολογία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις βαθμολογίες. Ο Πρόεδρος της ενότητας θα αποφασίζει επίσης και για την τελική βαθμολογία σε περιπτώσεις μεγάλων διακυμάνσεων μετά βέβαια από συνεννόηση με τους κριτές. Τελικά, ο Πρόεδρος της ενότητας θα στέλνει όλα τα αντίγραφα και την κατάσταση με την τελική βαθμολογία στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου η οποία στο Συνέδριο θα τα παραδίδει στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. όπου θα φυλάσσονται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Ε. μετά το Συνέδριο. Ο αριθμός των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με αυστηρή προτεραιότητα βαθμολογίας. Στη σπάνια περίπτωση ισοβαθμίας πολλών εργασιών η Επιστημονική Επιτροπή πρέπει να επιλέγει εκείνες τις εργασίες που προέρχονται από Κλινικές ή Μονάδες οι οποίες δεν έχουν άλλη εργασία στο Συνέδριο.  
15. Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ε.Ν.Ε., στην οποία προστίθενται ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και ένα ακόμη μέλος της επιλογής του. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου συμπεριλαμβανόμενου του αριθμού και της χώρας προέλευσης προσκεκλημένων ομιλητών αποφασίζεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ε.Ν.Ε. και εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
16. Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. και ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Συνεδρίου σε συνεργασία με τον Ταμία του Συνεδρίου θα καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του Συνεδρίου εντός 6 μηνών από την ανάληψη του Συνεδρίου και θα ενημερώνουν το Δ.Σ. και στη συνέχεια τη Γενική Συνέλευση για την πορεία της οικονομικής προόδου σε κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και μηνιαία τους τελευταίους 6 μήνες πριν από το Συνέδριο.  
17. Το Δ.Σ της Εταιρείας πρέπει να έχει ενημέρωση τρεις μήνες πριν από το συνέδριο. Την τελική έγκριση των οικονομικών πεπραγμένων του Συνεδρίου έχει η Γενική Συνέλευση.  
18. Σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται τυχόν προβλήματα ή διαφωνίες σε θέματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης του Συνεδρίου, αυτά θα επιλύονται από το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε. σε ειδική συνεδρίαση στην οποία θα παρευρίσκεται και ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Συνεδρίου. Οι χορηγίες θα εισπράττονται από τον Ταμία της Ε.Ν.Ε. (σημ. κανονισμός ΕΟΦ) και μόνον σε περίπτωση που είναι επιθυμία του χορηγού η είσπραξη δυνατόν να γίνεται από το Οργανωτικό Γραφείο του Συνεδρίου
19. Τα πρακτικά του Συνεδρίου μπορούν να εκδίδονται στο περιοδικό της Ε.Ν.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ.  

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Α)  ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
1. Αίθουσα Συνεδρίου και Εκθεσιακός χώρος  
2. Αίθουσα Posters και υποδομή αίθουσας  
3. Οπτικοακουστικά μέσα – Video  
4. Τηλεπικοινωνία  
5. Εκτυπωτικά  
Φάκελοι – Επιστολόχαρτα  
Αφίσες – Προσκλήσεις – Κονκάρδες με το πλαστικό περίβλημα  
Προκαταρκτικό πρόγραμμα – Τελικό πρόγραμμα – Περιλήψεις  
Ταχυδρομικά τέλη – Πρακτικά Συνεδρίου  
6. Γραμματεία  
7. Τσάντες – μπλοκ -στυλό  
8. Καφέδες- αναψυκτικά  
9. Στολισμός – Φώτα – Μεγάλη αφίσα συνεδρίου  
10. Δεξίωση έναρξης  
11. Επίσημο δείπνο  
12. Μετακινήσεις συνέδρων και συνοδών μελών  
13. Αναμνηστικά  
14. Προσκεκλημένοι ομιλητές  
Σύνολο 
Β)  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
1. Ξενοδοχεία  
2. Εισιτήρια μετακίνησης  
Σύνολο  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ