Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 9 Μαρτίου 2017. Νεφρική νόσος και Παχυσαρκία. Υγιής τρόπος ζωής για υγιείς νεφρούς.
Word Kidney Day 9 March 2017. Kidney Disease and Obesity. Healthy lifestyle for healthy Kidneys.

Vol 29, No 1 (2017)

Table of Contents

Βραχεία ανασκόπηση - Brief reviews

Η πολύπλευρη δράση της ντεκορίνης, και η συμμετοχή της στην παθοφυσιολογία νεφρικών παθήσεων - The multifaceted role of decorin with participation in pathophysiology of renal diseases.
Η. Μηνασίδης, Ε. Σπάνδου, I. Minasidis, E. Spandou

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Παράγοντες που προάγουν την εμφάνιση υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς υπό χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση - Factors leading to hyperkalaemia in patients under regular haemodialysis
Μ. Παπαδημητρίου, Κ. Πασχαλίδης, Η. Μπομπότας, Θ. Ζαγρής, Π. Βενέτη, Δ. Διαμαντοπούλου, M. Papadimitriou, K. Paschalidis, E. Bobotas, Th. Zagris, P. Veneti, D. Diamantopoulou
Υπερηχογράφημα πνευμόνων για εκτίμηση ενυδάτωσης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών ? Συσχέτιση με υπερηχοκαρδιογραφικές λειτουργικές παραμέτρους - Lung ultrasound for evaluation of volume status in hemodialysis patients - associations with echocardiographic measur
Α. Σταυρουλόπουλος, Β. Αρέστη, Π. Νέννες, Χ. Παπαδόπουλος, Δ. Πασχαλινός, Α. Γαλήνας, Π. Μεταξάκη, Χ. Ζούνης, A. Stavroulopoulos, V. Aresti, P. Nennes, C. Papadopoulos, D. Paschalinos, A. Galinas, P. Metaxaki, Chr. Zounis

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Rituximab σε σπειραματονεφρίτιδα ελαχίστων αλλοιώσεων. Καιρός για κλινικές μελέτες - Rituximab in Minimal Change Disease. It?s time for clinical studies.
Χ. Πλέρος, Α. Παπαδάκη, Ε. Σταματάκη, Ν. Δαμιανάκης, Ρ. Πουλιδάκη, Ι. Τζανάκης, X. Pleros, A. Papadaki, E. Stamataki, N. Damianakis, R. Poulidaki, I. Tzanakis

Ειδικό άρθρο - Special article

World Kidney Day 2017: Obesity and Kidney Disease: Hidden Consequences of the Epidemic
C.P. Kovesdy, S.L. Furth, C. Zoccali