ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 4061 τ.Β’/22-9-2020 επανίδρυσης) που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στο γνωστικό αντικείμενο: 

«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» 

(M.Sc. in Leadership Innovation, and Value Based Health Policies), με Ειδίκευση:

1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

 (Decision making and health policy planning) ή 

2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

(Research and evaluation of innovation and policy in health care).

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς. 

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης φορέων και οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη διοίκησης δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ποσοστό 35% όπως αυτό, εκάστοτε ισχύει, αφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Στο ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ, σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους σαράντα (40).


Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις των 750 € (επτακοσίων πενήντα ευρώ). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:
Α) 1 ος κύκλος: από 20/04/2023 έως και 30/06/2023
Β) 2 ος κύκλος: από 01/09/2023 έως και 17/09/2023
Ειδικότερα υποβάλλονται:

1) Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr/admissionform/)

2) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος σπουδών, αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία, κατατίθεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών και τον βαθμό πτυχίου. Ο/Η υποψήφιος/α που γίνει δεκτός/ή υποχρεούται να καταθέσει το Πτυχίο κατά την εγγραφή του, στο ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο. 

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου (αριθμητικά) δεν αναγράφεται στο Αντίγραφο πτυχίου).

4) Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή TOEFL, ή GMAT ή GRE. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.

5) Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει υποδείγματος (https://healthleader.uniwa.gr).

6) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

7) Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της. 

8) Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό χώρο, βάσει υποδείγματος (https://healthleader.uniwa.gr). Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected].

9) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει, τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4957/2022 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 5170 τ.Β’/23-11-2020).

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παραπάνω δικαιολογητικά και η συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (https://healthleader.uniwa.gr).

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν:

Για τον 1 ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 03-07/7/2023
Για τον 2 ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 20-22/09/2023

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr), ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο 213-2010208 ή μέσω email στη διεύθυνση: [email protected], υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙA

PDF
Shopping Basket