Ενέργειες για την έγκαιρη ανίχνευση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Πρόσκληση προς τα δημόσια εργαστήρια και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Στόχος:
⮞ καθιέρωση του αυτόματου υπολογισμού του eGRF κατά CKD-EPI 2021, για όλους τους ασθενείς στους οποίους γίνεται μέτρηση κρεατινίνης ορού από όλα τα εργαστήρια.
Βασικά σημεία κειμένου:
⮞ Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, που συνδέεται με υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης, κακή ποιότητα ζωής και δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία.
⮞ Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 1.000.000 ασθενείς με ΧΝΝ, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αδιάγνωστοι.
⮞ Η καθυστερημένη διάγνωση έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της νόσου και, σε ένα ποσοστό ασθενών, την εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
⮞ Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών και τη μείωση του σχετικού κόστους.
⮞ Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τη νόσο είναι σημαντικός και γίνεται παραδοσιακά με τη μέτρηση της κρεατινίνης ορού, της λευκωματουρίας ( με τη μέτρηση
του ACR) και της γενικής ούρων. Ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης της κρεατινίνης ορού δεν παρέχει δυστυχώς αξιόπιστες πληροφορίες για την νεφρική νόσο ιδίως στα αρχικά στάδια
⮞ Σήμερα προτείνεται από όλες τις διεθνείς εταιρείες ο έλεγχος του δείκτη eGFR, που είναι πολύ πιο αξιόπιστος και μπορεί να συμβάλει στην πρώιμη και έγκαιρη
διάγνωση της ΧΝΝ.
⮞ Ο δείκτης eGFR κατά 2021 CKD-EPI αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους εκτίμησης της λειτουργίας των νεφρών.
⮞ Η εκτίμηση του eGFR κατά 2021 CKD-EPI δεν επιβαρύνει οικονομικά το σύστημα υγείας ή τους ασθενείς, αφού γίνεται με αυτόματο υπολογισμό με βάση τη μέτρηση της κρεατινίνης ορού, το φύλο και την ηλικία.
⮞ Η μέτρηση του eGFR θα επιτρέψει την έγκαιρη ανίχνευση της νεφρικής νόσου και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
⮞ H συχνή παρακολούθηση του δείκτη eGFR οδηγεί σε καλύτερη αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας, ενώ σε ασθενείς με διαγνωσμένη ΧΝΝ δίνει σημαντικές
πληροφορίες για την πορεία της νόσου
⮞ Μειωμένες τιμές eGFR θα πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω διερεύνηση και εντατικοποίηση της παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας και άλλων συνοδών παθήσεων π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, κλπ.

PDF
Shopping Basket