ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΦ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕ

1. Υποβολή του αιτήματος σε ειδικό έντυπο της ΕΝΕ (ανευρίσκεται στον ιστότοπο της ΕΝΕ) μαζί με το επιστημονικό πρόγραμμα και τους συντονιστές/ομιλητές κατά το διάστημα από 01/01-15/02 κάθε έτους
2. Αξιολόγηση του επιστημονικού προγράμματος από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΝΕ και στη συνέχεια εισήγηση προς το ΔΣ της ΕΝΕ μέχρι τη συνάντηση της ΕΝΕ του Μαρτίου του ίδιου έτους
– Για την αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν το ενδιαφέρον του προγράμματος καθώς και η καταλληλότητα και η σχετικότητα των συντονιστών, ομιλητών και του φορέα διοργάνωσης με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος).
3. Τελική αξιολόγηση και έγκριση ή μη του αιτήματος από το ΔΣ της ΕΝΕ και ανακοίνωση κατά την ΓΣ του Μαρτίου του αντίστοιχου έτους
– Για την τελική έγκριση του αιτήματος θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν η πρόταση της επιτροπής εκπαίδευσης της ΕΝΕ, αλλά και η αξιολόγηση του επιστημονικού προγράμματος σε σχέση με τις γενικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΝΕ κατά την 2ετία της θητείας του ΔΣ. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι ημερομηνίες διενέργειας της υπό αίτηση επιστημονικής εκδήλωσης, η σημαντική ή μη συμπληρωματική της προσφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νεφρολόγων, η αποδοχή ανάρτησης των παρουσιάσεων της επιστημονικής εκδήλωσης στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ καθώς επίσης και η αποδοχή του φορέα διοργάνωσης σε τυχόν επιστημονικές προτάσεων-υποδείξεις από το ΔΣ της ΕΝΕ σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΦ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕ