15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (28 -30 Ιανουαρίου 2022)

WEBINAR ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΑΤΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ (21 Ιουλίου 2021)

WEBINAR ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ SGLT2 ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ(30 Ιουνίου 2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝCOVID-19 (20 Δεκεμβρίου 2020)

14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (19 -22 Φεβρουαρίου 2021)

13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (22 -25 Νοεμβρίου 2019)

12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (16 – 19 Νοεμβρίου 2018)

11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (10 – 13 Μαρτίου 2017)

10ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (17 – 20 Ιανουαρίου 2016)

9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (14 – 18 Ιανουαρίου 2015)

8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (19-22 Ιανουαρίου 2014)

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (16-20 Ιανουαρίου 2013)

6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (22 – 25 Ιανουαρίου 2012)

5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (19 – 23 Ιανουαρίου 2011)

4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (Θεσσαλονίκη 17-21 Ιανουαρίου 2010) 

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (18-22 Ιανουαρίου 2009)