Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡOΛOΓΙΑ”  δέχεται άρθρα βασικής έρευνας, πειραματικά, κλινικο-εργαστηριακά και κλινικά ή επιδημιολογικά, που αφορούν τα νεφρικά νοσήματα, τη σχέση και αλληλεπίδραση των νεφρών με άλλα οργανικά συστήματα, τις μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας και τη νεφρική μεταμόσχευση.
Αναλυτικότερα τα άρθρα εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Βραχείες ανασκοπήσεις: Αφορούν θέματα με πρόσφατες εξελίξεις και ενεργό ερευνητικό ενδιαφέρον. Υποβάλλονται στο περιοδικό κατόπιν συνεννόησης ή πρόσκλησης από τη Συντακτική Επιτροπή. Έχουν ελεύθερη δομή κατά την κρίση των συγγραφέων τους, η έκτασή τους όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 15.

Ανασκοπήσεις: Γράφονται από έναν ή, κατ’ εξαίρεση, περισσότερους συγγραφείς που είναι ιδιαίτερα γνώστες του θέματος, έτσι ώστε η ενημέρωση να είναι πλήρης, ουσιαστική και υπεύθυνη. Καλύπτουν όλα τα χρονικά στάδια εξέλιξης του θέματος με ιδιαίτερη έμφαση στα νεότερα δεδομένα. Έχουν ελεύθερη δομή κατά την κρίση των συγγραφέων τους, η έκταση του άρθρου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 έως 25 δακτυλογραφημένων σελίδων και οι βιβλιογραφικές παραπομπές να μην υπερβαίνουν τις 80.

Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν πειραματικό, κλινικο-εργαστηριακό, κλινικό ή επιδημιολογικό χαρακτήρα και αφορούν παθήσεις των νεφρών, καταστάσεις που εμπλέκονται παθητικά ή ρυθμιστικά οι νεφροί και μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 30. Η δομή των πρωτότυπων εργασιών είναι η ακόλουθη: Περίληψη αυτοτελής έως 200 λέξεις όπου περιλαμβάνονται σε 4 ξεχωριστές παραγράφους: α) Εισαγωγή-Σκοπός, β) Ασθενείς (ή Υλικό) – Μέθοδοι, γ) Αποτελέσματα και δ) Συμπεράσματα της μελέτης. Μία, κατά το δυνατόν, βραχεία Εισαγωγή που περιλαμβάνει τα τελευταία δεδομένα της έρευνας στο συγκεκριμένο πρόβλημα και το σκεπτικό της μελέτης. Περιγραφή των Ασθενών (ή Υλικού) και Μεθόδων. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται αν έχει ληφθεί έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, ή έγκριση για τη χρησιμοποίηση πειραματοζώων. Έκθεση των Αποτελεσμάτων και Συζήτηση η οποία περιλαμβάνει και τα τελευταία συμπεράσματα της εργασίας.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές περιγράφονται σπάνια κλινικά περιστατικά που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα από άποψη εκδήλωσης, ερευνητικής προσπέλασης ή θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η έκτασή τους είναι βραχεία, 4 έως 6 δακτυλογραφημένες σελίδες με 10 έως 12 βιβλιογραφικές παραπομπές. Περιλαμβάνουν Περίληψη, σύντομη Εισαγωγή, Περιγραφή της Περίπτωσης και βραχεία Συζήτηση.
Στο περιοδικό συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσεις προσεχών συμποσίων και συνεδρίων σε θέματα σχετικά με τη νεφρολογία. Η Επιτροπή Σύνταξης επιφυλάσσει επίσης το δικαίωμα να αποφασίζει για τη δημοσίευση πρακτικών του Πανελλήνιου Νεφρολογικού Συνεδρίου και των Επιστημονικών Συναντήσεων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας καθώς και εκτεταμένων συζητήσεων κλινικο-παθολογοανατομικών περιπτώσεων ή στρογγυλών τραπεζών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, υπό τη μορφή συμπληρωματικών τευχών (Supplements).

Σύνταξη των χειρογράφων: Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένα στην απλή νεοελληνική γλώσσα με μονοτονικό σύστημα ή στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει γλωσσικά τα κείμενα, χωρίς όμως να αλλοιώσει το ύφος του συγγραφέα. Oι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε μορφή MS Word (.doc) ή σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf) με μέγεθος γραμματοσειράς 12 pt, με διπλό διάστημα και περιθώρια 2,5 cm σε κάθε πλευρά. Όλες οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες.
Oι εξής ενότητες αρχίζουν σε ιδιαίτερη σελίδα: Η σελίδα τίτλου που περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, το ίδρυμα απ’ όπου προέρχεται η εργασία, την επιστημονική εκδήλωση όπου πιθανόν ανακοινώθηκε μέρος ή όλη η εργασία και το όνομα, την πλήρη ταχυδρομική και υποχρεωτικά την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η αλληλογραφία. Η σελίδα της περίληψης η οποία είναι απαραίτητη για όλες τις εργασίες, εκτός από τις βραχείες ανασκοπήσεις, και περιλαμβάνει 3 έως 7 λέξεις-κλειδιά και ένα βραχύ τίτλο που θα αναγράφεται στο άνω μέρος της σελίδας. Oι εργασίες θα έχουν σε ξεχωριστή σελίδα τον τίτλο, το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, το ίδρυμα απ’ όπου προέρχεται η εργασία και 3 έως 7 λέξεις-κλειδιά και στην αγγλική γλώσσα. Επίσης όλες οι εργασίες, εκτός από τις βραχείες ανασκοπήσεις, θα έχουν και περίληψη στην αγγλική έως 200 λέξεις. Το κείμενο της εργασίας. Η σελίδα με τις ευχαριστίες προς πρόσωπα, ιδρύματα ή εταιρείες ή τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest). Oι βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σελίδα με τούς υπότιτλους των εικόνων, οι πίνακες και οι εικόνες. Oι πίνακες και οι εικόνες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς και περιλαμβάνουν βραχύ τίτλο και επεξήγηση των συντμήσεων στο κάτω μέρος.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Ακολουθείται το σύστημα Vancouver, σύμφωνα με το οποίο οι παραπομπές εμφανίζονται στο κείμενο ως αριθμοί εκθέτες. Στο τμήμα της βιβλιογραφίας αναγράφονται όλες και μόνο αυτές που αναφέρονται στο κείμενο, με αύξοντα αριθμό και με τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο. Στα αρχικά των συγγραφέων και στις συντμήσεις δεν μπαίνουν τελείες. Tα ονόματα των συγγραφέων χωρίζονται με κόμμα. Αν οι συγγραφείς είναι μέχρι έξι αναγράφονται όλοι, αν είναι περισσότεροι αναγράφονται τρεις και προστίθεται “et al”. Oι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών γίνονται με βάση το Index Medicus και όλες οι βιβλιογραφίες (και οι ελληνικές) αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα.
Παραδείγματα βιβλιογραφικών παραπομπών: Εργασία δημοσιευμένη σε περιοδικό: Loop FD, Gosgrove DM, Kramer JR, et al. Late clinical and arteriography results in 500 coronary reoperations. J Thorac Cardiovasc Surg 1981; 81: 675-685. Κεφάλαιο ενός συγγράμματος: Maher JF. Pharmacological aspects of renal failure and dialysis. In: Drukker W, Parsons FM, Maher JF, eds. Replacement of renal function by dialysis. Boston: Martinus Nijhoff, 1983: 749-797. Σύγγραμμα ή μονογραφία: Prowaland Μ, Tozer IN. Clinical pharmacokinetics. Concepts and applications. Philadelphia: Lea and Febiger, 1980: 79-86.
Oι εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση για δημοσίευση στην “Ελληνική Νεφρολογία” αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ως επισυναπτόμενα έγγραφα (attachments), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του περιοδικού: [email protected]. Oι εργασίες θα συνοδεύονται από μία επιστολή, που θα αποστέλλεται με Fax στον αριθμό 2310 892 382, και η οποία πρέπει να δηλώνει ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ή βρίσκεται υπό κρίση σε άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν με την πιθανή δημοσίευσή της στην “Ελληνική Νεφρολογία”. Oι εικόνες θα αποστέλλονται ως επισυναπτόμενα χωριστά από το άρθρο αρχεία σε μορφή .jpg, .gif ή .tiff. Αν πρόκειται για ηλεκτρονικές φωτογραφίες, η μεγάλη διάστασή τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 pixels, ενώ, αν πρόκειται για σκαναρισμένες εικόνες, συνιστάται να χρησιμοποιείται ανάλυση 300 dpi. Εναλλακτικά, οι εργασίες δύνανται να αποστέλλονται ταχυδρομικά προς την Διευθύντρια Έκδοσης του περιοδικού, κ. Α. Παπαγιάννη, Τηλ.: 2310 992856, Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσ/μείο Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη, Γραμ ματεία Τηλ.: 2310992852 (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ.) και 2310 274424 (Τρίτη, Παρασκευή 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ.). Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω επιστολή θα αποστέλλεται μαζί με την εργασία. Oι εικόνες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας σε μορφή φωτογραφιών ή και πρωτοτύπων. Το κείμενο της εργασίας, οι πίνακες και οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δισκέττα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην περίπτωση που κάποιος πίνακας ή εικόνα έχει δημοσιευτεί αλλού, θα πρέπει να αποστέλλεται στον Πρόεδρο του περιοδικού έγγραφη άδεια για αναδημοσίευση από το συγγραφέα του πρωτότυπου άρθρου και από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιω μάτων.
Εφόσον η εργασία εκπληρώνει τις παραπάνω οδηγίες, αποστέλλεται από τη Συντακτική Επιτροπή σε δύο από τους επιστημονικούς συμβούλους (κριτές) του περιοδικού. Ανάλογα με την κρίση, η εργασία απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτή αυτούσια ή με μεταβολές και διορθώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμβούλων. Όταν η εργασία αρχίσει να τυπώνεται, αποστέλλεται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας συγγραφέα δοκίμιο για τελική αποδοχή πριν από τη δημοσίευση. Oποιαδήποτε άλλη διόρθωση ή μεταβολή, πλην των τυπογραφικών λαθών, δε γίνεται δεκτή στη φάση αυτή. Το δοκίμιο της διόρθωσης συνοδεύεται από ειδικό έντυπο για την παραγγελία του αριθμού των ανατύπων από το συγγραφέα.
Τα δημοσιευμένα τεύχη του περιοδικού διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική σελίδα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας http://www.ene.gr