ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική» αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης και σε βάθος θεωρητικής γνώσης και πρακτικής κατάρτισης σε απαραίτητες κλινικές δεξιότητες στο προσφερόμενο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης γηριατρικής με στοιχεία γεροντολογίας».
Ο σκοπός του Προγράμματος του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙι.Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών προβλημάτων που προκύπτουν. Επιπλέον σκοπό αποτελεί ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τρίτη και τέταρτη ηλικία (χρόνια νοσήματα, άλγος, αποκατάσταση, διατροφή, χειρουργικές επιπλοκές, πρόνοια και στήριξη, ευθραυστότητα και φροντίδα), με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστημών Υγείας και λοιπών συναφών αντικειμένων. Γίνονται επίσης δεκτοί/-ές και απόφοιτοι/-ες των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Πιο συγκεκριμένα δεκτοί/-ές γίνονται απόφοιτοι/-ες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διατροφολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και όλων των πρώην ονομασιών τους (όπως Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης, απόφοιτοι/-ες συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτοι/-ες συναφών γνωστικών αντικειμένων με τις ανωτέρω κατηγορίες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. Υποψηφιότητα για το Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των ανωτέρω τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (55). Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έως 31 Ιουλίου, ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected].
Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση (βρίσκεται επισυναπτόμενη στο παρόν ενημερωτικό email και αναρτημένη στο Facebook του μεταπτυχιακού προγράμματος: https://www.facebook.com/geriatrics.auth/ και στην ιστοσελίδα: geriatricmed-auth.gr.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

δ) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ. 

ε) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. 

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. 

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (1000€) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄ και γ΄ εξάμηνο αντίστοιχα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: στο τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ, στο ηλεκτρονικό email: [email protected], στην σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/geriatrics.auth/ και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: geriatricmed-auth.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 4061 τ.Β’/22-9-2020 επανίδρυσης) που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στο γνωστικό αντικείμενο: 

«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» 

(M.Sc. in Leadership Innovation, and Value Based Health Policies), με Ειδίκευση:

1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

 (Decision making and health policy planning) ή 

2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

(Research and evaluation of innovation and policy in health care).

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς. 

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, θα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης φορέων και οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη διοίκησης δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ποσοστό 35% όπως αυτό, εκάστοτε ισχύει, αφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Στο ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ, σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους σαράντα (40).


Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις των 750 € (επτακοσίων πενήντα ευρώ). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:
Α) 1 ος κύκλος: από 20/04/2023 έως και 30/06/2023
Β) 2 ος κύκλος: από 01/09/2023 έως και 17/09/2023
Ειδικότερα υποβάλλονται:

1) Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr/admissionform/)

2) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος σπουδών, αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία, κατατίθεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών και τον βαθμό πτυχίου. Ο/Η υποψήφιος/α που γίνει δεκτός/ή υποχρεούται να καταθέσει το Πτυχίο κατά την εγγραφή του, στο ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο. 

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου (αριθμητικά) δεν αναγράφεται στο Αντίγραφο πτυχίου).

4) Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή TOEFL, ή GMAT ή GRE. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.

5) Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει υποδείγματος (https://healthleader.uniwa.gr).

6) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

7) Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της. 

8) Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό χώρο, βάσει υποδείγματος (https://healthleader.uniwa.gr). Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected].

9) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει, τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4957/2022 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 5170 τ.Β’/23-11-2020).

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παραπάνω δικαιολογητικά και η συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (https://healthleader.uniwa.gr).

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν:

Για τον 1 ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 03-07/7/2023
Για τον 2 ο κύκλο: κατά το χρονικό διάστημα 20-22/09/2023

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthleader.uniwa.gr), ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο 213-2010208 ή μέσω email στη διεύθυνση: [email protected], υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙA

PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών” ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών" ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΠΜΣ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» κου Ευσταθίου Χρονόπουλου, Καθηγητή Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Προκήρυξη του ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. Σας αποστέλλουμε σχετικές πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο και με μεγάλη μας χαρά παρακαλούμε για την προώθηση/κοινοποίηση στα μέλη σας.

Οι παρακάτω πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://mno.med.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/prokiryxi_akadimaikoy_etoys_2023_2024/ καθώς και σελίδα του ΠΜΣ στο FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100093431745293

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών (MSc in Metabolic Bone Diseases, 120 ECTS) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 4173/21.09.2018).

Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 202
3-2024 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων:

Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικής, Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Φυσικοθεραπείας, Εργοφυσιολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Ιατρικών εργαστηρίων και λοιπών επιστημών υγείας και συναφών αντικειμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας, κας Ελένης Φελούκα, [email protected], από 1 Μαΐου έως και 20 Ιουλίου 2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στο email: [email protected].

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ευστάθιος Θ. Χρονόπουλος

Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ

 

 

 

*Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως φοίτησης αποκλειστικά σε φοιτητές που διαμένουν εκτός Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών».

Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές. Αναπτύχθηκαν για να απαντήσουν στο περίπλοκο πεδίο των αναγκών και προκλήσεων υγείας που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο: «Φαινόμενο επιδημιολογικής μετάβασης», αύξηση της έντασης ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ανισοτήτων, ενδυνάμωση ασθενών και κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν μια καινοτόμο προσέγγιση με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνολικά φιλοδοξεί να προετοιμάσει επαγγελματίες, ερευνητές και διαχειριστές προγραμμάτων υγείας (Managers & Policy Makers) με έναν ισχυρό συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ερευνητικών δεξιοτήτων, ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης αλλά και του αντίστοιχου επαγγελματικού ήθους.  

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Εκπαίδευση στελεχών στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών υγείας με βάση επιστημονικές ενδείξεις (evidence based policy),

Ακαδημαϊκή μελέτη των προκλήσεων του πεδίου  

 • Εφαρμοσμένη έρευνα, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε σύνθετα προβλήματα
 • Προετοιμασία για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα επείγουσας και ανθρωπιστικής ιατρικής, εργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνή Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα με δράσεις στο πεδίο.

Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κλπ) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης (4 εξάμηνα). Η παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών ενώ σε υποψηφίους  φοιτητές που κατοικούν / εργάζονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από την έδρα του ΠΜΣ,  δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που διαθέτει για τον σκοπό αυτό το ΠΜΣ.

Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό του είδους με αυτήν την διττή κατεύθυνση και την προσέγγιση του «one health approach», διασυνδέοντας την ιατρική των καταστροφών με την ιατρική των ευπαθών κοινοτήτων, την ιατρική ελάχιστων πόρων, την μεταναστευτική υγεία, την ψυχοκοινωνική προσέγγιση των θεματικών αυτών, την κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, νομική, οικονομική και ανθρωπολογική τους διάσταση. 

Σκοπός  είναι όχι μόνο η επιστημονική κατάρτιση αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών αλλά και η υποστήριξη και δια βίου κατάρτιση του προσωπικού των εγχώριων φορέων πολιτικής προστασίας         καθώς         και     σχετικών     ιδιωτικών    και         εθελοντικών οργανισμών.

Διεθνής επιτροπή από εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες από το χώρο της επείγουσας ιατρικής και της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, με μεγάλη εμπειρία και εμπλοκή στη διαχείριση μαζικών συμβάντων, από 12 χώρες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΜΣ, οι οποίοι έχοντας ρόλο εξωτερικών αξιολογητών, προσφέρουν την τεχνογνωσία τους για το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.  

Το ΠΜΣ, με απόφαση που έχει επικυρώσει και η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τρία (3) πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

(Πανεπιστήμιο της Βέρνης, Τμήμα Επειγόντων, Πανεπιστήμιο Τύμπιγκεν, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και έτσι κορυφαίοι Καθηγητές/Ερευνητές συμμετέχουν με διαλέξεις τους στα μαθήματα του Προγράμματος, 

Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2025, θα είναι συνολικά 100 και στις δύο κατευθύνσεις:

Α)Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Β)Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1000 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 4000 ευρώ) (και θα εξοφλείται σε τέσσερις δόσεις των 1000 Ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου 2023 έως και 15 Ιουλίου 2023 ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://forms.gle/n8v4sZSCBsA3aeCk9

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (θα πρέπει να αποσταλούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο  e-mail  [email protected].) 

 1. Αίτηση η οποία τυπώνεται από το Internet από την ιστοσελίδα http://crisis.med.uoa.gr/wpcontent/uploads/aitiseis/Aitisi.pdf
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 6. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτό
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν
 11. Πρόσφατη φωτογραφία

Περισσότερες Πληροφορίες:  τηλ. 2107461451 & 5 

e-mail: [email protected]

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1957/2022 και του

Ν.4009/11 και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής

PDF

Υβριδική Εκπαίδευση Δυνατότητα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως

Υβριδική Εκπαίδευση Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ’ Αποστάσεως

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ αποτελεί ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα μελέτης σύγχρονων κλινικών και ερευνητικών θεμάτων Νεφρολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Ανοσοβιοχημείας, Βιοστατιστικής για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της νεφρικής λειτουργίας και του ανοσιακού

Θεματολογία

Κλινικός τομέας

 • Κλινική Νεφρολογία
 • Μεταμόσχευση νεφρού
 • Συστηματικά, Αιματολογικά νοσήματα Ανοσολογικοί μηχανισμοί Νεφρικών Νοσημάτων
 • Επιπτώσεις της ΧΝΝ στο Ανοσιακό Σύστημα:

 Ανοσογήρανση

 Ανοσοεξάντληση

 Λοιμώξεις

 Καρδιαγγειακά νοσήματα

 Κακοήθειες

 Θεραπευτική προσέγγιση

Εργαστηριακός τομέας

 • Εργαστηριακές τεχνικές Ανοσολογίας, Βιοχημείας
 • Εφαρμογή στη Νεφρολογία

Βιολογικά Συστήματα, Βιοπληροφορική

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Βασικές αρχές Ανοσολογίας
 2. Ο ρόλος του Ανοσιακού Συστήματος σε Πρωτοπαθή και Δευτεροπαθή Νεφρικά Νοσήματα
 3. Μεταμόσχευση νεφρού
 4. Θεραπευτικές προσεγγίσεις νεφρικών νοσημάτων

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Η επίδραση της ΧΝΝ και των μεθόδων υποκτάστασης στο Ανοσιακό Σύστημα, κλινικές επιπτώσεις
 2. Μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας
 3. Μεθοδολογία της έρευνας
 4. Βιολογικά Συστήματα / Βιοπληροφορική τεχνολογία
 5. Άτλας νεφρικού ιστού, εργαλείο για την ιατρική ακριβείας

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμβολή του υποψηφίου, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα

Συμβουλευτική από το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ

Προϋποθέσεις Παρακολούθησης

Γίνονται δεκτοί φοιτητές με πτυχίο

 • Σχολών Επιστημών Υγείας
 • Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας
 • Χημείας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο
 • Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων

Διδάσκοντες:

Διακεκριμένοι Ευρωπαίοι και Έλληνες Νεφρολόγοι, Ρευματολόγοι, Αιματολόγοι, Ανοσολόγοι

 • Δυνατότητα έναρξης Διδακτορικού
 • Δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκά κέντρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλινικός Τομέας  

Μαρία Στάγκου   

[email protected]      

Tηλ. 6944820624   

Εργαστηριακός Τομέας

Μαρία Νταουντάκη

[email protected]

Tηλ. 6945957637