ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

18:00-18:15 Χαιρετισμοί – Έναρξη
18:15-19:00 Διάλεξη, Προεδρίο: Κ.Χ. Σιαμόπουλος

18:15-19:00 Εισαγωγή στην ανοσία-αυτοανοσία. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη., Χ.Μ. Μουτσόπουλος

19:00-21:00 Στρογγυλό Τραπέζι. Ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί νεφρικής βλάβης, Συντονιστές: Β. Βαργεμέζης, Δ. Μπούμποας
19:00-19:40 Ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί της νεφρικής βλάβης, Γ. Λιάπης
19:40-20:20 Ανοσολογία της νεφρικής μεταμόσχευσης, Α. Ινιωτάκη
20:20-21:00 Ανοσιακό σύστημα και Νεφροί: Όργανα στόχος και συνεργοί στην ιστική βλάβη. Η εμπειρία από τη Νεφρίτιδα του ΣΕΛ, Δ. Μπούμπας

21:30 Δείπνο

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

09:00-09:45 Διάλεξη, Προεδρίο: Ν. Παπαγαλάνης
09:00-09:45 Βασικοί κανόνες φαρμακονητικής των ανοσοκατασταλτικών, Μ. Μαρσέλος

09:45-11:30 Στογγυλό Τραπέζι. Κλασικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, Συντονιστές: Χρ. Ιατρού, Ι. Παπαδάκης
09:45-10:15 Κοτρικοειδή, Μ. Στάγκου
10:15-10:45 Αζοθειοπρίνη και Κυκλοφωσφαμίδη, Αικ. Παπαγιάννη
10:45-11:15 Αναστολείς καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus), Μ. Σονικιάν

11:15-11:30 Συζήτηση

11:30-12:00 Διάλειμα για καφέ

12:00-13:45 Στογγυλό Τραπέζι. Νεότερα ανοσοτροποποιητικά, Συντονιστές: Δ. Τσακίρης, Ν. Ζουμπαρίδης
12:00-12:30 Μυκοφαινολικό οξύ (Mycophenolate mofetil, Mycophenolate sodium), Β. Λιακόπουλος
12:30-13:00 Αναστολείς του σύματος πολλαπλασιασμού (PSIs: sirolimus, everolimus), Ε. Ντουνούση
13:00-13:30 Αντισώματα (αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, αντισώματα έναντι υποδοχέων της ιντερλευκίνης-2- Rituximab, campath, belatacept), Θ. Αποστόλου

13:30-13:45 Συζήτηση

14:00-17:00 Γέυμα – Μεσημβρινή διακοπή

17:00-18:15 1η απογευματινή συνεδρία, Συντονιστές: Πλ. Πασσαδάκης, Κ. Κατωπόδης
17:00-17:30 Ιδιαιτερότητες της ανοσοκαταστολής στα παιδιά, Ανδ. Μητσιώνη
17:30-18:00 Εξάλειψη των Β-λεμφοκυττάρων, Σ. Μαρινάκη

18:00-18:15 Συζήτηση

18:15-18:45 Διάλειμμα για καφέ

18:45-20:30 2η απογευματινή συνεδρία, Συντονιστές: Δ. Γούμενος, Χρ. Συργκάνης
18:45-19:30 Θεραπεία της οξείας και της ταχέως εξελισσόμενης σπειροματονεφρίτιδας, Σ. Λιονάκη
19:30-20:15 Θεραπεία του νεφρικού συνδρόμου, Δ. Γούμενος

20:15-20:30 Συζήτηση

21:00 Δείπνο

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

09:00-11:15 1η πρωινή συνεδρία, Συντονιστές: Ι. Μπολέτης, Ν. Νικολοπούλου
09:00-09:45 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία στη μεταμόσχευση νεφρού, Π. Καλλιακμάνη
09:45-10:30 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία στη μεταμόσχευση νεφρού σε ειδικές ομάδες ασθενών, Μ. Δαρεμά
10:30-11:15 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας βλάβης του νεφρικού μοσχεύματος, Ι. Μπολέτης

11:15-11:45 Διάλειμμα για καφέ

11:45-13:15 2η πρωινή συνεδρία, Συντονιστές: Κ. Σόμπολος, Ι. Κυριαζής
11:45-12:15 In vivo αξιολόξηση των γενοσήμων με έμφαση στην ανοσοκαταστολή, Π. Μαχαίρας
12:15-12:45 Η θέση της πλασμαφαίρεσης στις νεφρικές παθήσεις και τη μεταμόσχευση νεφρού, Γ. Μπαμίχας
12:45-13:15 Ανοσοκατασταλτικές δράσεις άλλων φαρμάκων: Η θέση της βιταμίνης D, M. Ketteler
13:15-13:45 Ο ρόλος των ανοσοκαταστακλτικών φαρμάκων σε μη σπειραματικές νεφρικές παθήσεις, Χ. Ιατρού

13:45-14:00 Συμπεράσματα, Β. Βαργεμέζης