Αντικείμενο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική» αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης και σε βάθος θεωρητικής γνώσης και πρακτικής κατάρτισης σε απαραίτητες κλινικές δεξιότητες στο προσφερόμενο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης γηριατρικής με στοιχεία γεροντολογίας».
Ο σκοπός του Προγράμματος του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙι.Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών προβλημάτων που προκύπτουν. Επιπλέον σκοπό αποτελεί ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τρίτη και τέταρτη ηλικία (χρόνια νοσήματα, άλγος, αποκατάσταση, διατροφή, χειρουργικές επιπλοκές, πρόνοια και στήριξη, ευθραυστότητα και φροντίδα), με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστημών Υγείας και λοιπών συναφών αντικειμένων. Γίνονται επίσης δεκτοί/-ές και απόφοιτοι/-ες των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Πιο συγκεκριμένα δεκτοί/-ές γίνονται απόφοιτοι/-ες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διατροφολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και όλων των πρώην ονομασιών τους (όπως Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης, απόφοιτοι/-ες συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτοι/-ες συναφών γνωστικών αντικειμένων με τις ανωτέρω κατηγορίες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. Υποψηφιότητα για το Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των ανωτέρω τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (55). Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έως 31 Ιουλίου, ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected].
Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση (βρίσκεται επισυναπτόμενη στο παρόν ενημερωτικό email και αναρτημένη στο Facebook του μεταπτυχιακού προγράμματος: https://www.facebook.com/geriatrics.auth/ και στην ιστοσελίδα: geriatricmed-auth.gr.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

δ) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ. 

ε) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. 

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. 

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (1000€) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄ και γ΄ εξάμηνο αντίστοιχα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: στο τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ, στο ηλεκτρονικό email: [email protected], στην σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/geriatrics.auth/ και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: geriatricmed-auth.gr.

Shopping Basket