Αξιότιµοι Κύριοι/ες
Με την εν λόγω επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθημερινά προβαίνει σε διακοπές υδροδότησης και λοιπές παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών ευθύνης της, λόγω αναγκαίων εργασιών επισκευής έκτακτων βλαβώντου δικτύου, το οποίο λειτουργεί υπό συνεχή πίεση όλοτο 24ωρο. 

Οι αποκαταστάσεις των βλαβών υλοποιούνται άµεσα από συνεργεία της Υπηρεσίας µας, σύµφωνα µετους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις δεν προέρχονται από προγραμματισµένες εργασίες της Υπηρεσίας µας και ως εκτούτου δεν υφίσταται η δυνατότητα σχετικής ειδοποίησης, καθώς είναι αναγκαία η άµεση αποκατάσταση των προκληθέντων βλαβών, µε σκοπό την αποκατάσταση της οµαλής υδροδότησης σημαντικού αριθμού καταναλωτών της πόλης. 

Κατά τη διενέργεια των εργασιών, η Υπηρεσία µας μεριμνά για τη λιγότερη δυνατή όχληση των καταναλωτών, που συνίσταται σε γρήγορη επισκευή των βλαβών και αποκατάσταση των υδροδοτικών στερήσεων. Αυτό όµως δεν καθίσταται πάντα εφικτό, λόγω των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία στην πόλη, όπως π.χ αυτοκίνητα σταθμευμένα πάνω σε Φρεάτια, κάλυψη Φρεατίων και λοιπών εγκαταστάσεων (κυρίως δικλείδες απομόνωσης) από ασφαλτοστρώσεις λόγω εργασιών των δήµων κοκ. µε συνέπεια να προκαλούνται ορισμένες Φορές καθυστερήσεις αλλά και ανάγκη επέκτασης της διακοπής υδροδότησης σε ευρύτερη περιοχή.

Έχοντας ὡς δεδομένο τα προαναφερόµενα, σε συνδυασµό µε τα έντονα παράπονα που ανακύπτουν από µέρους σας όταν συμβαίνουν τέτοιου εἶδους διακοπές (αναπόφευκτες για κάθε δίκτυο ύδρευσης που λειτουργεί υπό πίεση), επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουµε το κατωτέρω σχετικό εδάφιο του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης καιτι αυτό αναφέρει.

PDF
Shopping Basket