ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ελληνική
Νεφρολογική
Εταιρεία

Μέσα από αυτό τον χώρο θα γίνεται η διαδικτυακή επικοινωνία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με κάθε ενδιαφερόμενο, η δημοσίευση ανακοινώσεων και πληροφοριών σχετικών με την Εταιρεία και τις δραστηριότητες της, ενώ η παρουσία στατιστικών δεδομένων, νεφρολογικών θεμάτων και σχετικών διαδικτυακών συνδέσμων, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για έρευνα και γνώση όσων σχετικών επιστημόνων το επιθυμούν.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

European Specialty
Examination in
Nephrology

European Board of
Translantation Medicine

Leading European
Nephrology

Advancing Nephrology
Around the Word

ΒΙΝΤΕΟ