O


Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home /   / O

: Title
   

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡOΛOΓΙΑ” δχεται ρθρα βασικς ρευνας, πειραματικ, κλινικο-εργαστηριακ και κλινικ επιδημιολογικ, που αφορον τα νεφρικ νοσματα, τη σχση και αλληλεπδραση των νεφρν με λλα οργανικ συστματα, τις μεθδους υποκατστασης της νεφρικς λειτουργας και τη νεφρικ μεταμσχευση.
Αναλυτικτερα τα ρθρα εμππτουν στις παρακτω κατηγορες:

Βραχεες ανασκοπσεις: Αφορον θματα με πρσφατες εξελξεις και ενεργ ερευνητικ ενδιαφρον. Υποβλλονται στο περιοδικ κατπιν συνεννησης πρσκλησης απ τη Συντακτικ Επιτροπ. χουν ελεθερη δομ κατ την κρση των συγγραφων τους, η κτασ τους μως δεν πρπει να υπερβανει τις 6 δακτυλογραφημνες σελδες και οι βιβλιογραφικς παραπομπς τις 15.

Ανασκοπσεις: Γρφονται απ ναν , κατ’ εξαρεση, περισστερους συγγραφες που εναι ιδιατερα γνστες του θματος, τσι στε η ενημρωση να εναι πλρης, ουσιαστικ και υπεθυνη. Καλπτουν λα τα χρονικ στδια εξλιξης του θματος με ιδιατερη μφαση στα νετερα δεδομνα. χουν ελεθερη δομ κατ την κρση των συγγραφων τους, η κταση του ρθρου πρπει να κυμανεται μεταξ 15 ως 25 δακτυλογραφημνων σελδων και οι βιβλιογραφικς παραπομπς να μην υπερβανουν τις 80.

Πρωττυπες εργασες: χουν πειραματικ, κλινικο-εργαστηριακ, κλινικ επιδημιολογικ χαρακτρα και αφορον παθσεις των νεφρν, καταστσεις που εμπλκονται παθητικ ρυθμιστικ οι νεφρο και μεθδους υποκατστασης της νεφρικς λειτουργας. Η κτασ τους δεν πρπει να υπερβανει τις 12 δακτυλογραφημνες σελδες και οι βιβλιογραφικς παραπομπς τις 30. Η δομ των πρωττυπων εργασιν εναι η ακλουθη: Περληψη αυτοτελς ως 200 λξεις που περιλαμβνονται σε 4 ξεχωριστς παραγρφους: α) Εισαγωγ-Σκοπς, β) Ασθενες ( Υλικ) - Μθοδοι, γ) Αποτελσματα και δ) Συμπερσματα της μελτης. Μα, κατ το δυνατν, βραχεα Εισαγωγ που περιλαμβνει τα τελευταα δεδομνα της ρευνας στο συγκεκριμνο πρβλημα και το σκεπτικ της μελτης. Περιγραφ των Ασθενν ( Υλικο) και Μεθδων. Επσης, θα πρπει να αναφρεται αν χει ληφθε γγραφη συγκατθεση των ασθενν που συμμετεχαν στη μελτη, γκριση για τη χρησιμοποηση πειραματοζων. κθεση των Αποτελεσμτων και Συζτηση η οποα περιλαμβνει και τα τελευταα συμπερσματα της εργασας.

Ενδιαφρουσες περιπτσεις: Σ’ αυτς περιγρφονται σπνια κλινικ περιστατικ που παρουσιζουν ιδιαιτερτητα απ ποψη εκδλωσης, ερευνητικς προσπλασης θεραπευτικς αντιμετπισης. Η κτασ τους εναι βραχεα, 4 ως 6 δακτυλογραφημνες σελδες με 10 ως 12 βιβλιογραφικς παραπομπς. Περιλαμβνουν Περληψη, σντομη Εισαγωγ, Περιγραφ της Περπτωσης και βραχεα Συζτηση.
Στο περιοδικ συμπεριλαμβνονται ανακοινσεις προσεχν συμποσων και συνεδρων σε θματα σχετικ με τη νεφρολογα. Η Επιτροπ Σνταξης επιφυλσσει επσης το δικαωμα να αποφασζει για τη δημοσευση πρακτικν του Πανελλνιου Νεφρολογικο Συνεδρου και των Επιστημονικν Συναντσεων της Ελληνικς Νεφρολογικς Εταιρεας καθς και εκτεταμνων συζητσεων κλινικο-παθολογοανατομικν περιπτσεων στρογγυλν τραπεζν ιδιατερου ενδιαφροντος, υπ τη μορφ συμπληρωματικν τευχν (Supplements).

Σνταξη των χειρογρφων: Τα ρθρα που υποβλλονται για δημοσευση πρπει να εναι γραμμνα στην απλ νεοελληνικ γλσσα με μονοτονικ σστημα στην αγγλικ γλσσα σε ηλεκτρονικ υπολογιστ. Η Επιτροπ Σνταξης του περιοδικο χει το δικαωμα να τροποποισει γλωσσικ τα κεμενα, χωρς μως να αλλοισει το φος του συγγραφα. Oι εργασες πρπει να εναι γραμμνες σε μορφ MS Word (.doc) σε μορφ εμπλουτισμνου κειμνου (.rtf) με μγεθος γραμματοσειρς 12 pt, με διπλ διστημα και περιθρια 2,5 cm σε κθε πλευρ. λες οι σελδες πρπει να εναι αριθμημνες.
Oι εξς εντητες αρχζουν σε ιδιατερη σελδα: Η σελδα ττλου που περιλαμβνει τον ττλο της εργασας, το ονοματεπνυμο των συγγραφων, το δρυμα απ’ που προρχεται η εργασα, την επιστημονικ εκδλωση που πιθανν ανακοινθηκε μρος λη η εργασα και το νομα, την πλρη ταχυδρομικ και υποχρεωτικ την ηλεκτρονικ διεθυνση και το τηλφωνο του συγγραφα με τον οποο γνεται η αλληλογραφα. Η σελδα της περληψης η οποα εναι απαρατητη για λες τις εργασες, εκτς απ τις βραχεες ανασκοπσεις, και περιλαμβνει 3 ως 7 λξεις-κλειδι και να βραχ ττλο που θα αναγρφεται στο νω μρος της σελδας. Oι εργασες θα χουν σε ξεχωριστ σελδα τον ττλο, το ονοματεπνυμο των συγγραφων, το δρυμα απ’ που προρχεται η εργασα και 3 ως 7 λξεις-κλειδι και στην αγγλικ γλσσα. Επσης λες οι εργασες, εκτς απ τις βραχεες ανασκοπσεις, θα χουν και περληψη στην αγγλικ ως 200 λξεις. Το κεμενο της εργασας. Η σελδα με τις ευχαριστες προς πρσωπα, ιδρματα εταιρεες τη δλωση σγκρουσης συμφερντων (conflict of interest). Oι βιβλιογραφικς παραπομπς. Η σελδα με τος υπτιτλους των εικνων, οι πνακες και οι εικνες. Oι πνακες και οι εικνες αριθμονται με αραβικος αριθμος και περιλαμβνουν βραχ ττλο και επεξγηση των συντμσεων στο κτω μρος.

Βιβλιογραφικς παραπομπς: Ακολουθεται το σστημα Vancouver, σμφωνα με το οποο οι παραπομπς εμφανζονται στο κεμενο ως αριθμο εκθτες. Στο τμμα της βιβλιογραφας αναγρφονται λες και μνο αυτς που αναφρονται στο κεμενο, με αξοντα αριθμ και με τη σειρ εμφνισης στο κεμενο. Στα αρχικ των συγγραφων και στις συντμσεις δεν μπανουν τελεες. Tα ονματα των συγγραφων χωρζονται με κμμα. Αν οι συγγραφες εναι μχρι ξι αναγρφονται λοι, αν εναι περισστεροι αναγρφονται τρεις και προστθεται “et al”. Oι συντμσεις των ττλων των περιοδικν γνονται με βση το Index Medicus και λες οι βιβλιογραφες (και οι ελληνικς) αναγρφονται στην αγγλικ γλσσα.
Παραδεγματα βιβλιογραφικν παραπομπν: Εργασα δημοσιευμνη σε περιοδικ: Loop FD, Gosgrove DM, Kramer JR, et al. Late clinical and arteriography results in 500 coronary reoperations. J Thorac Cardiovasc Surg 1981; 81: 675-685. Κεφλαιο ενς συγγρμματος: Maher JF. Pharmacological aspects of renal failure and dialysis. In: Drukker W, Parsons FM, Maher JF, eds. Replacement of renal function by dialysis. Boston: Martinus Nijhoff, 1983: 749-797. Σγγραμμα μονογραφα: Prowaland Μ, Tozer IN. Clinical pharmacokinetics. Concepts and applications. Philadelphia: Lea and Febiger, 1980: 79-86.
Oι εργασες που υποβλλονται προς κρση για δημοσευση στην “Ελληνικ Νεφρολογα” αποστλλονται σε ηλεκτρονικ μορφ ως επισυναπτμενα γγραφα (attachments), στην ηλεκτρονικ διεθυνση (e-mail) του περιοδικο: greek.nephrology@ippokratio.gr. Oι εργασες θα συνοδεονται απ μα επιστολ, που θα αποστλλεται με Fax στον αριθμ 2310 892 382, και η οποα πρπει να δηλνει τι η εργασα δεν χει δημοσιευθε βρσκεται υπ κρση σε λλο περιοδικ και τι λοι οι συγγραφες συμφωνον με την πιθαν δημοσευσ της στην “Ελληνικ Νεφρολογα”. Oι εικνες θα αποστλλονται ως επισυναπτμενα χωριστ απ το ρθρο αρχεα σε μορφ .jpg, .gif .tiff. Αν πρκειται για ηλεκτρονικς φωτογραφες, η μεγλη διστασ τους πρπει να εναι τουλχιστον 1000 pixels, εν, αν πρκειται για σκαναρισμνες εικνες, συνιστται να χρησιμοποιεται ανλυση 300 dpi. Εναλλακτικ, οι εργασες δνανται να αποστλλονται ταχυδρομικ προς την Διευθντρια κδοσης του περιοδικο, κ. Α. Παπαγιννη, Τηλ.: 2310 992856, Νεφρολογικ Κλινικ Α.Π.Θ., Γενικ Νοσ/μεο Ιπποκρτειο, Κωνσταντινουπλεως 49, 546 42 Θεσσαλονκη, Γραμ ματεα Τηλ.: 2310992852 (Δευτρα, Τετρτη, Πμπτη 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ.) και 2310 274424 (Τρτη, Παρασκευ 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ.). Στην περπτωση αυτ, η παραπνω επιστολ θα αποστλλεται μαζ με την εργασα. Oι εικνες πρπει να εναι ριστης ποιτητας σε μορφ φωτογραφιν και πρωτοτπων. Το κεμενο της εργασας, οι πνακες και οι εικνες πρπει να υποβλλονται σε τρα αντγραφα και να συνοδεονται υποχρεωτικ απ δισκττα ηλεκτρονικο υπολογιστ. Στην περπτωση που κποιος πνακας εικνα χει δημοσιευτε αλλο, θα πρπει να αποστλλεται στον Πρεδρο του περιοδικο γγραφη δεια για αναδημοσευση απ το συγγραφα του πρωττυπου ρθρου και απ τον κτοχο των πνευματικν δικαιω μτων.
Εφσον η εργασα εκπληρνει τις παραπνω οδηγες, αποστλλεται απ τη Συντακτικ Επιτροπ σε δο απ τους επιστημονικος συμβολους (κριτς) του περιοδικο. Ανλογα με την κρση, η εργασα απορρπτεται γνεται αποδεκτ αυτοσια με μεταβολς και διορθσεις, σμφωνα με τις υποδεξεις των συμβολων. ταν η εργασα αρχσει να τυπνεται, αποστλλεται στον υπεθυνο αλληλογραφας συγγραφα δοκμιο για τελικ αποδοχ πριν απ τη δημοσευση. Oποιαδποτε λλη διρθωση μεταβολ, πλην των τυπογραφικν λαθν, δε γνεται δεκτ στη φση αυτ. Το δοκμιο της διρθωσης συνοδεεται απ ειδικ ντυπο για την παραγγελα του αριθμο των ανατπων απ το συγγραφα.
Τα δημοσιευμνα τεχη του περιοδικο διατθενται δωρεν στην ηλεκτρονικ σελδα της Ελληνικς Νεφρολογικς Εταιρεας http://www.ene.gr