Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Κολλαγόνο τύπου IV: γονίδια, αλυσίδες, πρωτομερή.
Type IV collagen: genes, chains, primers.

Vol 32, No 2 (2020)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Κολλαγονοπάθειες τύπου iv: Νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης και σύνδρομο Alport - Types of type iv collographs: kindergarten of basic membrane and alport syndrome
Α. Φούντογλου, Κ. Στυλιανού, Κ. Δέλτας, Χ. Κατσίνας, A. Fountoglou, K. Stylianou, K. Deltas, Chr. Katsinas
Διάγνωση της υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους: μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο και 24ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης - Hypertension diagnosis in children and adolescents: Office blood pressure measurement and 24-hour ambulatory blood pre
Θ. Νίκα, Κ. Κολλιός, Σ. Σταμπουλή, Th. Nika, K. Kolllios, S. Stabouli

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Προσδιορισμός Χρωμοσωμικών Περιοχών Ενδεικτικών Σύνδεσης με τη Διαβητική Νεφροπάθεια: Μετα-ανάλυση μελετών ευρείας γονιδιωματικής σύνδεσης - Determination of Chromosomal Areas of Indicative Linking to Diabetic Nephropathy: Re-analysis of broad genomic lin
Μ. Τζιαστούδη, Ι. Στεφανίδης, Η. Ζιντζαράς, M. Tziastoudi, I. Stefanidis, E. Zintzaras

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Σοβαρή ραβδομυόλυση με υψηλές τιμές τροπονίνης Τ χωρίς συνοδό μυοκαρδιακή βλάβη - Severe rhabdomyolysis with high troponin T values without accompanying myocardial injury
Σ. Βλάσσης, Δ. Κατσάνος, Ε. Κορακιανίτη, Σ. Βακιάνη, Ν. Καλατζής, Χ. Καρδάμης, Π. Βακιάνης, S. Vlasis, D. Katsanos, E. Korakianiti, S. Vakiani, N. Kalatzis, H. Kardamis, P. Vakianis

Ειδικό άρθρο - Special article

Περίληψη κλινικών πρακτικών κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την περιεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων και μοσχευμάτων για αιμοκάθαρση σε ενήλικες - Summary of clinical practice guidelines on perioperative and posto
Α. Πτηνοπούλου, Β. Δεβετζής, Σ. Μικρός, Ι. Κουτής, Ι. Γιαννικουρής, Γ. Μπαμίχας, A. Ptinopoulou, V. Devetzis, S. Mikros, I. Koutis, I. Giannikouris, G. Bamichas