Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2022: Βελτίωση χάσματος γνώσης για καλύτερη φροντίδα νεφρών

Vol 34, No 1 (2022)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Το ενδονεφρικό σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης στον άπω νεφρώνα - The renin-angiotensin intrarenal system in the distal nephron
Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Σιαμόπουλος, Ν. Papagalanis, K. Siamopoulos
Φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας στη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου - Pharmacological management of hyperphosphatemia in end stage kidney disease
Γ. Λιούλιος, Μ. Χριστοδούλου, Μ. Στάγκου, G. Lioulios, M. Christodoulou, M. Stangou

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Στατιστικά και επιδημιολογικά δεδομένα θεραπείας υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας στην Ελλάδα, 2012-2020. Έκθεση δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Καταγραφής Νεφροπαθών - Statistical and epidemiological data on renal replacement therapy in Greece between 20
O. Παπαδάκη, Ζ. Τσιλιάκα, Ν. Αφεντάκης, Γ. Μουστάκας, O. Papadaki, Ζ. Τsiliaka, Ν. Αfentakis, G. Μoustakas

Ειδικό άρθρο - Special article

World Kidney Day 2022 Kidney Health for All: bridging the gap in kidney health education and literacy
Robyn G. Langham, Kamyar Kalantar-Zadeh, Ann Bonner, Alessandro Balducci, Li-Li Hsiao, Latha A. Kumaraswami, Paul Laffin, Vassilios Liakopoulos, Gamal Saadi, Ekamol Tantisattamo, Ifeoma Ulasi, Siu-Fai Lui