23-24 Σεπτ�μβρ�ου 2022
ΞΕΝΟΔ�Χ�Ι� Crowne Plaza, Αθ�να