6η Ετ�σια �π����μον�κ� ��δ�λω�� Νεφρ���γ���� Τ������ς Γ�Θ «Π����������υ» �� �����
�������� ��� ������;
(10-12 ������� 2021, Electra Palace , �����������)