ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΑΤΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ;
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 19:00 – 20:00
19:00 – 20:00

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ SGLT2 ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021
19:00 – 20:00