01/11/2019
17:40-19:00 ΣΤΡΟΓ�ΥΛΗ ��ΑΠΕΖ�
� επιλογ� της κα�������� �ρ�σβ���� ��� ��ν ��θ���: ��φυ�������� �� χ��μ� ����ξ� ������������ω� �δ����� ��� ����� �������� ���������
���������: Ι. ����������, Μ. ��������

17:40-18:00 � ����� ��� ���������� ���� �������������� ������� ��������� �����������, �. ���������������
18:00-18:20 � ���� ��� ��������� ������������� ���� ������� ��� ���������� ��������� �����������, �. ���������
18:20-18:40 ������ �������� ���� ������������� ��� ����������� ��� ��������������� ������������, �. ����������
18:40-19:00 �� �������� ��� �� ��������� ��� ��������������� ������������: ������������ ���������� ��� ������ �������������, Β. Δ����ζ��
19:00-19:30 ��������� ������
���������: �. ��������

� ����������� ���� ������� �����, �. �������������
20:00-20:30 �������
���������: �. ���������, �. ������

���������� ��� ���� �������������� ������� (ERBP, KDOQI) ���� �������� ����������, �. �����������

02/11/2019
09:00-11:00 ������� ������������
���������� ������������ ��� �������� �� ���� ��������
���������: �.�. ��������, �. ������

������������ ������������:
09:00-09:15 �������������� ������ ���������� ���������, �. ������
09:15-09:30 ������ ���������� ������ «� ������������», �. ����
09:30-09:45 ������ ���������� Θ����������� ��������� �������������, Χ. �������
09:45-10:00 ������ ���������� ������������ �������, �. �������
10:00-10:15 ������ ���������� ������������ � �����������, �. ��������
10:15-10:30 ������ ���������� ������ �������, �. �����
10:30-10:45 �������������� ������ ���������� ������, ����������� �������, �. ������
10:45-11:00 �������������� ������ ���������� ������, ����� ����������� ������������, �. ��������
����������: �.�. �����������, �. ��������, �. �����������
11:00-11:30 ���������� �������
���������: �. ������, �. �����������

�������� ����������� ������� ��������� �������� ���������: � �������� ��� ����������, �. ��������
12:00-12:30 �������
���������: �. ��������, �. �����������

����������� �� ��������� ���� ��� �� ������ ��� ��� �������������� ����������: ������� ��������, �. ������
12:30-13:00 ���������� �������
���������: �. ����������, �. ���������

HDx Therapy - Theranova Dialyzer, �. �����������
13:00-14:00 ��������� �������
��������� �������� ��������� ������������
���������: �. ���������, �. ������������

13:00-13:20 ��������� ��� �������� ������� ��������: ������� ��� �������� � ����� ��������;, �. ������������
13:20-13:40 ������� �������� ���� �����ψ� ��������� ��� ����������� ���������: � ����� ��� lock solutions, �. ��������
13:40-14:00 ��������� ������������ �� ����� ������� �����������: �������� �������� �������, �. ������������
17:00-18:20 ��������� �������
������������ ����������� ��������� ��� ��������� �����������
���������: �. ����������, �. ������������

17:00-17:20 ���������������� ���������� �������� ��� ��������� �����������, �. ��������
17:20-17:40 ������������ ������� ��������� ��� ��������� �����������: ������� ��������, �. ���������
17:40-18:00 ������������ ��� ��������� ��� ����������� ������������: � �������� ��� ����������, �. ������������
18:00-18:20 ����������� ������������ ����������� ��������� ��������� �����������, �. �������������
18:45-19:15 ���������� �������
���������: �. ����������, �. �����������

���������� ������������ HERO graft, �. ����������
19:15-20:00 �������
���������: �. �����, �. �������������

�������� �������� ����������� ��������������� ������������: � ������������ �������, �. ������