ΠΡΟΚΗ�ΥΞ� Α��Δ�Μ����� ΕΤ��Σ 2020-2021

� Ιατρικ� �χολ� ��υ �θν���� ��� ��π�δ�σ������� ���ε����ημ��� ������ (����) ��γ������ ��� ���������� ��������� ������������� ������� �� �����:

«�������� ��� ���������� ��������������, ����β���������� ��� Φ������������ ��������».

��� �.�.�. ������ ���� ������� ���������ς ������������� ������� (�.�.�.) ��� ������ Master (MSc in "Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management") �� ��� �ξ�� �����������:

1. �������� ��� ���������� �������������� �������� (Occupational Risk Assessment and Management), 2. �������� ��� ���������� ��������������� �������� (Environmental Risk Assessment and Management), 3. �������� ��� ���������� ������������� �������� (Pharmaceutical Risk Assessment and Management).

�� ��������� ������������� ������� (���) ���� ��������� ��� ���������� ��������������, ��������������� ��� ������������� ��������� ���� ω� ����������� ��� ������ �ψ���� �������� ������������� �����������, ��� �������� ��� ������ ��� ��� ������ �� ������������� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��������������, ��������������� ��� ������������� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ������.

������ ��� ��� ����� � ��������� ������������� φ������� �� ������ ���������, �������� ��� ����������� ��������������, ��������������� ��� ������������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������.

���������� �� ��������� ��� ��� �� �������:

> � ����������� ������� �������� ��������, �������� ��� ���������,

�������� ������ ��� �������-������������ ���� ������� ��� �������� �����.

> �� ������������ �� ������ ��� �������� ����� ������� ������� ���

���������� ��� ��������� ������������.

> �� ��������� �� �������� �����������.

�� ��������� ������� �� ��������� ��� �������� ��� 2020 (��������� ������� ����������� ����� 2020-2021).

� �������� ������� ������ ��4 ������� ��� ��������� ��� full time ��������� �������.

� ������������� ������� ��������� ��' ����������, ���� ��������� �� ���������� ��� �� ��� �����.

������� � ���������� ��' ���������� �������������� ����� ���� ������������� ���������.

�� ��� �������� ���������� ������������� ������� (���) �������� ������, ������� ��������, ������� ������ ��� �� ������ ������� ��� ������ ��������� ������, ��� ������ ������ ��������� ��� �������� ���������, ������� ������, ��������������, ���������, ������������ �������, ����������� ������� ��� ������� ������������ ��� ��� �������� � ��������, �������������� ��� ��� ������, ��������� ��� ���������, ����� ��� ��������� ����������� �������� ��� ��� �������� � ��������, �������������� ��� ���������.

��� ��� ��������� ��� ���������� ��������������, ��������������� ��� ������������� ��������� �������� ������ ������ ������� ������ ��� �� ������ ������� ����������� �������� ��� �.�.�., ����� ��� �� ������� ������������� ������ ������� �������� ������������.

https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/ektimisi_kai_diacheirisi_epaggelmatikoy_periballontikoy_kai_farmakeytikoy_kindynoy/

� �������� ������� ��������� ��� �� ����. ���� 2020-2021 ����� 30.

�� ���� �������� ��� ��� ��������� �� 4.000,00 ���� ��� ��� �� ��������� ��� ������������� �� 4 �������� ������ (1.000,00 ���� ��� �������, �������� 4 �������).

��� ������������ ����������� - ������������ ��� ���, ����� ��������� � ���������� ��� ������������ : https://envocc.webador.com/

�� �������������� ������� �� ���������� �� ������������ ������ �������������, ���� �� �� ���������� �������������� �� ��� ������ �������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���, ���� �� ����������� �������� ���� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ��������, �������������� ��� �������� �����������, ������� ����� ������ ����, ������ ����� 75, ������ 12, 1�� ������, 115 27 �����.

�� ��� �����������

��������� ������������� �������

"�������� ��� ���������� ��������������, ��������������� ��� ������������� ��������"

������� �����, ������������ ������

���. ����.: 210 746 2059

https://envocc.webador.com/