4η Επιστ�μον�κ� Δ���ερ�δα Ν�φ��λ�γ���� Τ������ς Γ.�.Θ "Π�����ω����υ"
(14-16 �����β���� 2018, Ξ�����χ��� Electra Palace, �����������)